TiB - Tjänsteman i Beredskap - Funktion för hög krisberedskap 

Svenska Ledargruppens TiB-tjänst säkerställer tillgänglighet dygnet runt och bemannas av erfarna ledare som kan initiera och samordna det inledande arbetet vid allvarliga olyckor och kriser.

Före - Under - Efter
Innan vi bemannar en TiB-tjänst går vi i ett startprojekt igenom förutsättningar och krav. Före start implementerar vi fastslagna rutiner och utbildar berörda funktioner för att säkerställa förmågan att agera, se startprojektets process på nästa sida. Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning och gör, vid larm, en första bedömning av den uppkomna situationen.
Ni får ett beslut i stort (BIS) att börja agera utifrån. Om önskemål finns startar vi upp stabs- och ledningsarbetet fram till den ordinarie organisationen är på plats. Vi finns sedan som en resurs under förloppet till krisledningsorganisationen, enligt gemensamt framtagna rutiner. Allt dokumenteras och överlämnas till ansvariga i efterförloppet. Vi har kompetens i och erfarenhet av att arbeta i olika system (t.ex. WIS och Rakel).

Erfarenhet
Svenska Ledargruppen har levererat krisberedskapstjänster sedan 2005 och stödjer i dagsläget närmare 150 organisationer (med drygt 33 000 medarbetare) i deras krisberedskap dygnet runt. Vi hanterar idag flertalet ärenden i veckan både på telefon och på plats i händelsen. Vi utbildar och övar både privata och kommunala bolag samt kommuner och myndigheter inom krisledning.

Övergripande syfte
Att i en akut situation:

 • Säkerställa tillgängligheten av en erfaren och kompetent TiB.
 • Göra en första bedömning av läget och ge ett beslut i stort. (BIS)
 • Säkerställa inlarmning av rätt resurser i organisationens krisberedskap.
 • Snabbt ge operativt stöd med resurser som kan organisationens egna rutiner.
 • Säkra arbetsplatsens behov av operativa resurser.
 • Ge underlag till adekvata insatser i efterförloppet.

Vår TiB-tjänst

 • Bygger på operativt erfarna ledare med vana att hantera en krissituation.
 • Stödjer och agerar utifrån organisationens egna handlingsplaner och i ert namn om så önskas/krävs.
 • Är nåbar 24/7/365.
 • Bemannas av resurser som är samma över tiden så att kunskapen om er organisation ökar.
 • Ger stöd med inlarmning, stabsarbete, omvärldsbevakning dygnet runt från Svenska Ledargruppens krisledningscentral.
 • Erbjuder en väg in - vinner tid i en akut situation.

       Produktblad TiB - Tjänsteman i Beredskap