Baskontroll - stöd i byggherre- och beställaransvar 

BASkontroll är en abonnemangstjänst, som tillsammans med dig som kund, säkerställer din organisations verifiering av anlitade entreprenörer och BASar (BAS P/U -Byggarbetsmiljösamordnare i Planering/Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare i Utförandeskedet). Vi ger även råd och stöd i byggherre- och beställaransvaret.
BASkontroll 

Svenska Ledargruppens abonnemang BASkontroll stödjer din organisation i byggherre- och beställaransvar avseende byggarbetsmiljösamordning genom att:

  • Samla in och bedöma entreprenörers rutiner, dokumentation, utbildningsnivå för verifiering i enlighet med arbetsmiljölagens krav och Arbetsmiljöverkets råd. 
  • Stödja i utveckling av byggherrens kontrollsystem avseende byggarbetsmiljösamordning i planering/projektering och utförande (BAS P/U)
  • Verka som sakkunnig i frågor avseende arbetsmiljö och säkerhets samt byggherre- och beställaransvaret.
  • Ge systemstöd via webben för att registrera, verifiera och administrera entreprenörer och deras byggarbetsmiljösamordnare.

Du som byggherren kan logga in och följa upp status på entreprenörers verifiering och får veckovis ett uppdateringsmail på ändringar i verifieringsstatus. Dessutom tar vi hand om regelbunden lagbevakning och uppdatering av dokumentationen. En gång per år träffas vi för revision och Läs mer pågenomgång av innehållet.
Vi på BASkontroll kan även medverka i det förebyggande arbetet, vid byggplatsbesök för stöd eller i utredning av arbetsplatstillbud eller olyckor. 

Funktion
BASkontrolls funktion är att stödja i beställaransvaret och entreprenörens roll och ansvar. Detta gör vi genom att visa på goda exempel, specificera tydliga handlingsplaner för att så snart som möjligt överbrygga identifierade problem och brister. 
BASkontroll hjälper till att göra en helhetsbedömning av entreprenören så att de kan verifieras enligt Arbetsmiljöverkets råd. Vi verkar hela tiden för en dialog mellan ”beställare” och utförande entreprenörer/BAS P/U för att säkerställa en god byggarbetsmiljösamordning. 
BASkontroll och Svenska Ledargruppen är stöd till både beställare och entreprenörer.
Läs mer på BASkontrolls webbsida.
 

Vi har sedan 2009 genomfört utbildningar inom byggarbetsmiljösamordning
och sett problemställningarna för såväl beställare som entreprenörer. 
Vill du boka utbildning hittar du dessa här.