HELP24 

Genom vårt abonnemang HELP24 säkerställs att din organisation lever upp till miniminivå inom arbetsmiljölagstiftningen och Lagen om skydd mot olyckor avseende systematiskt brandskyddsarbete. Finns det särskilda risker i verksamheten ser vi till att även branschspecifika regelverk säkerställs.

Helhetslösning
I ett gemensamt startprojekt i fyra steg inventerar vi organisationens risker och kunskapsnivå. Vi säkerställer rutiner samt att medarbetare, chefer och krisledningsgrupp har den kunskap som krävs för att din organisation ska leva upp till gällande lagstiftning.

HELP24 är rikstäckande och samordnar allt arbete som berör arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt säkerställer krisberedskap och åtgärder om olyckan är framme.

När något händer
Vid mindre krishändelser ger webbmanualen klara steg-för-steg instruktioner om vad som bör göras i olika akuta situationer och i det efterföljande krisstödet. I det akuta läget kan du ringa vårt 020-nummer som direkt lotsar dig till den hjälp du behöver.
HELP24 har hundratalet specialister inom arbetsmiljö, säkerhet, krisberedskap och HR.

 

HELP24s bärande idé är att förebygga skador, ohälsa samt olyckor och på så vis säkerställa att organisationen lever upp till Svensk lagstiftnings miniminivå.

Genom HELP24 får din organisation tillgång till:

  • Anpassad webbmanual med rutiner, kontrollistor, checklistor, handlingsplaner, kontaktlistor och material runt arbetsmiljö, säkerhet och krishantering.
  • Psykosocial hjälp i akuta lägen via telefon, dygnet runt.
  • Kristeam, som inom 1-6 timmar kan stödja på plats (1-24 timmar norr om Gävle).
  • Brett utbud av arbetsmiljö-, brand-, säkerhets- och krisutbildningar samt övningar.
  • Specialister inom arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet och HR.

Dessutom tar vi hand om regelbunden lagbevakning och uppdatering av dokumentationen. En gång per år träffas vi för revision och genomgång av innehållet.

Produktblad