Säkerhetsskyddsanalys 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller alla aktörer som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Om just din verksamhet berörs kan behöva utredas genom en säkerhetsskyddsanalys. Vi på Svenska Ledargruppen har mångårig erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och kan hjälpa dig med genomförandet.

Vad är säkerhetsskydd
I Sverige finns mycket som är värt att skydda, till exempel demokrati, rättsväsende, åsiktsfrihet, liv och hälsa samt mänskliga rättigheter. Samtidigt finns många typer av hot i form av främmande stater, organisationer och personer som är beredda att använda våld, spionera eller begå andra brott för att orsaka stora skador på det skyddsvärda och komma över känsliga uppgifter. Säkerhetsskydd är skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot denna typ av antagonistiska handlingar och skydd även i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, rättsväsendet och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. Med internationellt åtagande om säkerhetsskydd avses att Sverige förbundit sig att skydda något åt en annan stat eller mellanfolklig organisation, till exempel luftfartsskydd eller uppgifter som utbytts inom militära samarbeten eller samarbeten mot terrorism.

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av den lagen om den varit tillämplig i den aktuella verksamheten. Genom formuleringen i andra satsen säkerställs att även enskilda verksamhetsutövare (som i regel inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen) ska skydda sådana uppgifter. Detta följer den inom säkerhetsskydd fundamentala principen att skyddet ska vara detsamma oavsett var, hur eller av vem som verksamheten bedrivs. 

Säkerhetsskydd kan övergripande beskrivas som ett system av samverkande åtgärder som syftar till att skapa ett heltäckande skydd. Då förutsättningarna varierar mellan olika verksamhetsutövare finns ingen standardlösning som går att tillämpa på all säkerhetskänslig verksamhet. Detta gör säkerhetsskydd till ett komplext område med många pusselbitar som kan fogas samman på olika sätt för att värna Sveriges säkerhet och det Sverige åtagit sig att skydda åt andra stater och mellanfolkliga organisationer.

Säkerhetskyddsanalys är grunden för säkerhetsskydd
För att hitta en väl avvägd nivå av skydd ska verksamhetsutövare därför göra en säkerhetsskyddsanalys. Utifrån säkerhetsskyddsanalysen implementeras säkerhetsskyddet i form av åtgärder som struktureras i en säkerhetsskyddsplan. Även om verksamheten är liten kan processen för att genomföra och uppdatera en säkerhetsskyddsanalys vara omfattande. 
Säkerhetsskyddsanalysen kan övergripande sammanfattas i tre frågor: 

  1. Vad ska skyddas? 
  2. Mot vad ska det skyddas? 
  3. Hur ska det skyddas? 

Vikten av en väl genomförd och regelbundet uppdaterad säkerhetskyddsanalys kan inte nog betonas. Säkerhetsskyddsanalysen är fundamentet för säkerhetsskyddsarbetet och central för att utforma och över tid upprätthålla säkerhetsskyddsåtgärder. En säkerhetsskyddsanalys utgår från konsekvenserna av en möjlig händelse och arbetet med den skiljer sig därför något från sannolikhetsbaserade analyser.

Genomförande
Konsulter från Ledargruppen planerar tillsammans med er genomförande av de nödvändiga intervjuerna som behövs för att din verksamhet ska kunna inventera omfattningen och behovet av säkerhetsskydd.

Inledningsvis planeras en intervju om ca 1,5 h som efterföljs med utbildning inom säkerhetsskydd med respektive verksamhet. Under intervjuerna kommer konsulten att vägleda dig för att utröna om din verksamhet omfattar någon del som kan räknas som säkerhetskänslig verksamhet eller innefattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Vid svaret ja på ovanstående frågor kommer ett fortsatt arbete att inledas syftande till att i detalj klassificera nivån samt påbörja arbetet med en säkerhetsskyddsplan för att säkerställa rätt skyddsnivåer.

Finns behov bistår vi med formulering av den färdiga produkten, själva säkerhetsskyddsanalysen i dokumentform/word. Alternativt så får ni själva handledning av oss för att kunna genomföra den delen på egen hand, ni avgör hur mycket stöd ni behöver.