Risk- och sårbarhetsanalys utifrån FORSA-modellen 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI har tagit fram en modell för att hantera samhällets sårbarhet, som kallas FORSA-modellen. Den ger handledning inom området Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), men kräver dock att varje aktör anpassar modellen själv och tar fram mallar och strukturer för sitt genomförande. Behöver ni stöd och idéer i ert arbetet? Vi finns till hands som bollplank och medtodstöd eller som helhetsleverantör av processen. Vi anpassar FORSA-modellen för er med strukturer och mallar i en workshopserie där fyra grundläggande block ingår.

Pilotstudie
Under våren 2014 stöttade Svenska Ledargruppen Kungälvs kommun i att utifrån FORSA-modellen ta fram ett arbetsunderlag och metodstöd för genomförande av en risk- och sårbarhetsanalys inom kommunen. Under uppdraget genomfördes en pilotstudie på en sektor med mycket gott resultat.
Upplägget bygger på FORSA-modellen och genomförs som en workshopserie för varje sektor.

Vi har även fått uppdraget att vara delaktiga i genomförandet av hela RSA-processen för kommunen under 2014 och 2015. Peter Svensson, utvecklingsledare för säkerhet och krisberedskap på Kungälvs kommun säger: "Tillsammans med Svenska Ledargruppen har vi anpassat den teoretiska FORSA-modellen till en praktiskt genomförbar modell för risk- och sårbarhetsanalyser. Metoden är logisk och gör de komplexa beroendeförhållandena som finns i en kommun relativt enkla att identifiera och förstå. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Svenska Ledargruppen och med det material som vi har arbetat fram har vi ett synnerligen användbart redskap i vårt fortsatta arbete med risk- och sårbarhetsanalyserna."

Vår workshopserie
Svenska Ledargruppen kan stödja er i genomförandet av en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys utifrån FORSA-modellen. Vi har erfarna konsulter med mångårig erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Detta får ni genom vår workshopserie:

  • Logisk struktur.
  • Spårbar process.
  • Möjlighet att upprepa procesen.
  • Genomarbetat underlag för fortsatt RSA-arbete.
  • Erfarna workshopledare stöttar genom hela processen.

Resultatet kan presenteras som en RSA-rapport enligt MSBFS 2015:5 samt som delrapporter för respektive deltagande verksamhet. En viktig aspekt är vad RSA ska leda till, därför läggs extra vikt vid åtgärdsförslagen; säkra de prioriterade åtagandena, minska risken för oönskade händelser och öka verksamhetens förmåga att hantera händelser.

Produktblad