Krisberedskap 

Vi lever i ett samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några gränser. Olyckor, katastrofer, epidemier, terrorhot och kollapsande system är händelser som vi måste kunna hantera.
Krisberedskap handlar både om att förebygga dessa risker och hot samt att vara beredd på att hantera dem om det skulle bli verklighet för att snarast möjligt återgå till det ”normala”.

Kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är grunden för samhällets säkerhet samtidigt som flera myndigheter har viktiga roller i krisberedskapsarbetet. Även organisationer och företag har ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar. 

Svenska Ledargruppen har kompetens och erfarenhet att utveckla och öva krisberedskap i de flesta typer av organisationer vi arbetar med. Statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och bolag, små och stora privata verksamheter.

Genom beprövade metoder och modeller säkerställer vi risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samverkan, kontinuitetsplanering, stabsmetodik, mediahantering, krishantering och krisledning. 

Läs mer om vår grundutbildning i Krisberedskap här.