Arbetsmiljö 

Syftet med Arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets arbete är tydligt. ”Det är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en acceptabel arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö och som är ytterst ansvarig.”
Däremot är det inte helt enkelt att uttyda hur det ska göras, då vi i lagstiftning och föreskrifter ofta har begrepp som kräver en bedömning och anpassning beroende organisation, verksamhet och krav. Exempel på sådana begrepp är; med hänsyn till verksamhetens art, tillräcklig kunskap, skyndsamt, tillräcklig omfattning, anpassad efter risker, åtgärder för att hålla kunskaper aktuella, så långt det är praktiskt möjligt. 

Vår bakgrund
Vi hade förmånen att 2004 vara med i ett arbetsmiljöprojekt där ett omfattande arbete lades ner för att identifiera den absoluta miniminivån. Utgångspunkten var vilka delar i lagstiftningen som var straffsanktionerade. Efter cirka 2 000 timmar så hade vi en tydlig bild i vad som krävs av arbetsgivaren i det förebyggande arbetet och vad som krävs vid en händelse och dess efterförlopp. För en mindre organisation som inte hade några ovanliga riskmoment krävdes faktiskt inte mer än 35 definierade rubriker.

Vår modell
Med erfarenhet av detta projekt har vi sedan starten hela tiden arbetat med att förenkla processen. Att identifiera en miniminivå, att skapa en enkel helhetsstruktur och att göra systematiskt arbetsmiljöarbete roligt. Vi fokuserar på närhet och långsiktig utveckling där vi finns med både i det förbyggande arbete och om något skulle inträffa. 
Vi prioriterar hela tiden det som är viktigt ”Att förebygga ohälsa och olycksfall” och det som är straffsanktionerat eller föremål för sanktionsavgifter, för att när de delarna är på plats bli lite bättre varje år i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

System och dokumentation
Vår egen projektmodell i fyra steg leder oss i arbetet att identifiera, planera och genomföra rätt aktivitet i rätt ordning. Hela tiden med fokus på att det ska vara enkelt att skapa trygga arbetsplatser. Successivt har vi utvecklat en dokumentation som täcker de flesta branscher där utgångspunkten är att med så lite text som möjligt få med det som är viktigt. All dokumentation är tillgängligt via vårt webbpubliceringsverktyg. 
Vi har de flesta typer av handböcker med rutiner, handlingsplaner, checklistor och instruktioner som anpassas till respektive organisation. Genom att alla våra kunder får tillgång till hela strukturkapitalet spar de normalt mellan 40-60 % av tiden det normalt tar att bygga upp en anpassad dokumentation.