CrisisCoord - din hjälpreda vid en krishändelse 

CrisisCoord är ett webbaserat system som stödjer hantering av händelser där det krävs snabb och effektiv mobilisering av en beredskaps- eller krisledningsorganisation. Systemet hanterar skeendet över tid och ger en klar överblick av nuläget.

CrisisCoord är utvecklat av vår IT-avdelning tillsammans med våra konsulter som utbildar och övar Svenska Ledargruppens kunder i krisledning. Fokus i utvecklingen har varit att skapa ett enkelt flexibelt system som kan anpassas och stödja organisationer som har ett fungerande krisledningsarbete.

CrisisCoord stödjer MSB:s modell för stabsmetodik och vi har lyft in egna erfarenheter från kunduppdrag hos myndigheter, regioner, kommuner och bolag (såväl privata som kommunala). Vi har själva använt systemet skarpt i vår krisledningsorganisation under utvecklingsarbetet. 

Så här fungerar det

Via e-post, sms och tal-sms kan information snabbt skickas ut till valda personer och/eller grupper för att hantera en fara eller akut händelse. Den som larmat ut kan se möjlig närvaro och inställelsetid i systemets dashboard, (den sammanställda vyn) som blir ett virtuellt krisledningsrum.
Här visas:

  • samlad lägesbild
  • möteshantering
  • bemanningsplan
  • övrig viktig information om händelsen.

Via dashboarden når funktionerna sina checklistor. Dessa kan anpassas och kompletteras samtidigt som dashboarden löpande visar hur långt funktionerna hunnit i sina respektive checklistor.

Från mindre och medelstora bolag till större organisationer med flera olika team och krisledningssamordning - CrisisCoord fungerar lika bra för organisationer i alla storlekar.

Kärt barn har många namn

Det finns flera olika benämningar på webbaserade krisledningssystem som vårt CrisisCoord  - Emergency Management Information System (EMIS), Emergency Management System (EMS), Crisis Management System (CMS).