Offentlig verksamhet 

Samhällets krisberedskap
Krisberedskap handlar om att förebygga, förbereda och hantera, samt att lära av det som inträffar. I Sverige finns den grundläggande krisberedskapen i myndigheters och andra aktörers verksamhet under normala förhållanden. Det offentliga bär huvudansvaret för den nationella krisberedskapen, men enskilda individer och företag har också de ett ansvar och en viktig roll i samhällets krisberedskap. En stor del av den samhällsviktiga verksamheten har privatiserats och finns inom näringslivet.

Olika nivåer
Det svenska krishanteringssystemet är organiserat i nivåer. I första hand ska en kris hanteras av den kommun eller de kommuner där krisen uppstått samt hos den eller de verksamheter som är inblandade – kommunal nivå. Vid behov ska länsstyrelsen – regional nivå – kunna stödja kommunerna. Vid behov av ytterligare resurser ska centrala myndigheter kunna träda in – central eller nationell nivå.
Svenska Ledargruppen erbjuder tjänster för att möta upp och med goda marginaler klara av de krav som lagstiftarna ställer på myndigheter och organisationer i det svenska krishanteringssystemet.

Läs mer under