BASkontroll 

Sedan 2009 ställs krav kring byggarbetsmiljösamordning i planering/projektering och utförandeskedet inom verksamheter som omfattas av Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Kraven har successivt ökat och kommer i den nya föreskriften AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning (som träder i kraft 1 januari 2025)  att öka än mer.

Vi har sedan hösten 2014 utvecklat konceptet ”BASkontroll” med ett webbverktyg för att stöttat byggherrar och beställare i de krav som ställs. I baskontroll.se hittar beställare de leverantörer som ska verifieras och efter godkännande kan man teckna avtal då de uppfyller ställda krav. Ambitionen med BASkontroll är inte att fälla en leverantör utan att ge stöd och exempel för att tillsammans med beställarna komma överens om en bra nivå.

Kontroll, verifiering, godkänd BAS-P/U och avtal återfinns i systemet och kan hämtas i realtid av de i organisationen som har behov. Hela processen visar i realtid status på verifieringen samt om en leverantör är godkänd eller inte via webben. 

Grunden till BASkontroll är en samverkan med åtta kommunala fastighetsbolag där vi gemensamt kontrollerat att ramavtalsleverantörer lever upp till de krav som beställare och byggherren ska verifiera.
Vi har sedan starten 2012 verifierat cirka 600 leverantörer och 2 500 BAS-ar.

Läs mer på www.BASkontroll.se

                                                                                            Vi har sedan 2009 genomfört utbildningar inom byggarbetsmiljö-samordning och sett problemställningarna för såväl beställare som entreprenörer.