Från ORD till HANDLING - för effektivare samverkan 

Svenska Ledargruppen tog under 2012 och 2013 fram vägledningen "Från ORD till HANDLING" på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det unika med denna vägledning och dess arbetsprocess är att arbetet med att analysera risker, sårbarheter och beroenden utgör grunden för vilka aktörer kommunen bör samverka med och hur denna samverkan kan genomföras på ett effektivt sätt.

Processen är uppdelad i fem tydliga steg, vilka är nära sammankopplade med verksamhetens risk- och sårbarhetsanalys. 

  • Förberedelse
  • Identifiering och prioritering
  • Mål och förankring
  • Bedömning och åtgärder
  • Former för samordning

Detta innebär att resultatet från denna process kan med fördel användas i risk-och sårbarhetsanalysen.

Vårt stöd
Svenska Ledargruppen stödjer genom hela processen för att skapa en effektiv samverkan, i allt från identifiering och prioritering av aktörer till förankring hos de olika aktörerna. Vi ger förslag på åtgärder och hjälper er finna formerna för er samordning. Självklart ser vi till att samspelet med er organisations risk- och sårbarhetsanalysarbete tillgodoses så att ni får ut det mesta möjliga ur samarbetet.

Ökad förmåga
Syftet med arbetsmetoden Från ORD till HANDLING är att på ett effektivt sätt öka samhällets totala förmåga att hantera en oönskad händelse. Värderingen av risk och beroenden syftar till att motivera båden de offentliga och privata samhällsvilktiga aktörerna till att arbeta mer aktivt med dessa frågor. Aktörerna får dessutom insikt i nyttan med samverkan både före, under och efter en oönskad händelse.

Resultatet av Från ORD till HANDLING blir:

  • Bättre kvalitet i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser på de punkter som berörs.
  • Bättre och effektivare former för samverkan.
  • Kunskaps- och kompetensuppbyggnad hos deltagande aktörer.
  • Former för samordning utifrån händelsers art med kontaktytor och handlingsberedskap inom flera områden.
  • Konkreta vidtagna åtgärder.

Produktblad

                                                                                                                      En bra arbetsmetodik som ger kommunen och samhällsviktiga aktörer konkreta former för samverkan och åtgärder inom det geografiska ansvarsområdet.