Föreningen Svensk Sjöfart – december 2018 

Den 17 december drabbades Sverige av en militär kris – i alla fall enligt den sjöfartsövning som ägde rum i Göteborg med syfte att sjöfarten ska bli ännu bättre förbered på att kunna stötta samhället i krissituationer.

I hela Sverige pågår arbete för att bygga upp totalförsvaret och Trafikverket har fått i uppdrag att samla både myndigheter och branschorganisationer inom transportområdet i ett samarbetsprojekt som går under namnet TP SAMS (Transportsektorns Samverkan inför Samhällsstörningar). Föreningen Svensk Sjöfart ingår i samarbetet tillsammans med Skärgårdredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar. Övningen som ägde rum den 17 december är den första inom sjöfarten på flera år och är en viktig del i förberedelserna för en totalförsvarsövning som ska genomföras år 2020.

Svenska Ledargruppen har tillsammans med föreningen Svensk Sjöfart planerat och genomfört övningen.

Läs Pressmeddelandet här

Poseidon Kortedala - december 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört Temadagar där vi tillsammans med kunden genomför egenkontroller av brandskyddet i deras fastigheter. Nu i november har vi stöttat med projektledare, experter samt dokumentatör för genomförandet av egenkontroller i samtliga av Poseidon distrikt Kortedalas och distrikt Västs fastigheter.

Båda dessa distrikt har sedan ett par år tillbaka kraftsamlat all sin personal tillsammans med våra experter för att genomföra dessa egenkontroller under en mycket effektivt, rolig och kunskapshöjande Temadag. Sammanlagt har deltagarna gått igenom vindar, trapphus, källare, miljöhus, tvättstugor, gemensamhetslokaler, egna kontor och övriga allmänna utrymmen för drygt 8200 lägenheter, på sammanlagt två och en halv dag.

Deltog gjorde ca 50 personer från de två distrikten. Samtliga parter ser en mycket positiv utveckling av brandskyddet i sina fastigheter.

Trafikverket – december 2018 

Svenska Ledargruppen har på beställning av Trafikverket genomfört en simuleringsövning med motspel med inriktning på samverkan för Trafikverkets Stora Projekt Marieholmsförbindelsen och en av deras entreprenörer NCC. Övningen genomfördes under en heldag med efterföljande utvärdering.

LA Jour och bevakning – december 2018 

LA Jour lokalt bevakningsbolag i Norrköping har tecknat HELP24-avtal med Ledargruppen för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Vi hälsar dem välkomna och ser fram mot samarbetet.

Trafikverket - november 2018 

Trafikverket har under vecka 47 genomfört sin årliga kriskoordineringsövning som en del i utvecklingen av krishanteringssystemet genom en lärande motspelsövning befästa arbetsmetod och organisation.

Svenska Ledargruppen medverkade med 10 konsulter i övningsorganisationen på olika roller (t.ex. övningsledare, spelledare och lokala utvärderare). De övade på Trafikverket var drygt 100 personer som övade på åtta olika platser (från Luleå i norr till Gävle/Borlänge i söder). Ett kraftfullt motspel på drygt 60 personer placerade på Trafikverkets konferensanläggning Dala Storsund i Borlänge, agerade alla typer av funktioner och myndigheter.

Skolfastigheter i Stockholm AB – november 2018 

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, använder vår eminenta visselblåsarfunktion SlåLarm för att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta brister, oegentligheter eller missförhållanden inom verksamheten. Projektet startades i början av oktober och systemet gick i drift i mitten av november.  

Poseidon Kortedala – november 2018 

Ledargruppen har stöttat Poseidon distrikt Kortedala med egenkontroller av brandskyddet. Driven och engagerad personal hos kunden gör dessa temadagar roliga att genomföra! Efter ett par års arbete med kontroller, uppföljning och information så märker man en stor skillnad i fastigheterna.

Viktiga frågor att fortsatt arbeta med är information och uppföljning bl.a. av entreprenörers återställande av brandcellsgränser efter arbete samt hyresgäster som ställer brännbart material i utrymningsvägar. 

HTC Söderköping – november 2018 

HTC, en del av Husqvarnakoncernen, utbildar kamratstödjare för att öka sin krisberedskap. Ledargruppen har fått förtroendet att hjälpa till med en översyn, utbildning och övning av företaget samlade krishanteringsförmåga.

Tuve Bygg – november 2018 

Tuve Byggs delvis nya krisledningsgrupp har repeterat grunderna i Krisledning. Användning av mallar och verktyg samt uppdatering och revidering av planer. För att befästa metodiken kördes enklare uppstartsövningar.

Kanthal Hallstahammar – november 2018 

Som en del i Ledargruppens löpande avtal har ytterligare ett 30-tal medarbetare utbildats i Första hjälpen, Hjärt- och lungräddning och Brandsäkerhet.

Denna utbildning är en av de mest uppskattade av medarbetarna och fick även denna gång toppbetyg.

Partille kommun – november 2018 

Ledargruppen har genomfört Barn-HLR för ett 20-tal medarbetare på skolexpeditioner i Partille.

Tjörns kommun - November 2018 

Svenska Ledargruppen stödjer Tjörns kommun med projektledare. Projektet syftar till att skapa en säker ledningsplats som svarar mot framtidens krav på robusthet samt etablering av krisledning under störda förhållanden.

Holms industrier – November 2018 

Holms, Sveriges ledande tillverkare av snöplogar och sopvalsar, har inlett en satsning för att säkra sin krishanteringsförmåga. Uppstart under ledning av Svenska Ledargruppen har skett och arbetet kommer att fortlöpa under 2019

Freudenberg - November 2018 

Ledargruppen har genomfört tillämpad oförberedd övning med kemskyddsgruppen på Freudenberg i Norrköping. Medlemmarna i gruppen löste uppgiften snabbt och korrekt.

Trafikverket – Oktober 2018 

Ledargruppen har fått i uppdrag att utvärdera Trafikverkets TIC, (Trafikverkets insatschef), hur denna roll fungerade under sommarens skogsbränder samt att komma med förslag på hur deras förmåga ska öka.

Linköpings Hockey Club – Oktober 2018 

Svenska Ledargruppen har tecknat HELP24-avtal med en av Sveriges bästa hockeyklubbar – Linköpings Hockey Club (LHC). Avtalet gäller alla bolag anslutna i koncernen.

Kävlinge kommunala bostad – Oktober 2018 

Ledargruppen har ett utredningsuppdrag för KKB, Kävlinge kommunala bostad. Vi hjälper dem att genomföra en riskanalys inför deras flytt till nya lokaler och det nya arbetssättet, aktivitetsbaserad arbetsplats.

Älvstranden Utveckling – Oktober 2018 

Ledargruppen har utbildat förvaltare på Älvstranden Utveckling i fastighetsägaransvar med fokus på el.

Byggligan AB – Oktober 2018 

Byggligan väljer Ledargruppen och HELP24 för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Företaget med 120 anställda sysslar med yttre skötsel, städ, byggstäd, mindre renoveringar och underhåll. Vi hälsar Byggligan välkomna och ser fram mot ”SAM-arbetet”.

Länsförsäkringar Östgöta – oktober 2018 

Ledargruppen har under en heldagsövning tränat företaget krisgrupp och ledningsgrupp. Scenariot var en ransomewareattack mot företaget. Händelsen hanterades med stort engagemang och på ett professionellt sätt.

TP SAMS – oktober 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört Övning Skotstek! En övning i övningsserien Tampen där samhällets samlade transportföreträdare tillsammans övar för att utveckla och öka förmågan för privatoffentlig samverkan inför och vid samhällsstörningar. Deltog vid övningen var ett 30-tal personer ifrån branschorganisationer och myndigheter.

www.tpsams.se

 

Builda och Göfast Gruppen – hösten 2018 

Vi är glada och stolta över att få sköta våra kunders utbildningsadministration genom vår tjänst Utbildningsavdelningen. Under hösten har Ledargruppen tecknat avtal med Builda, en koncern med bolag inom bygg och anläggning, och Göfast Gruppen, helentreprenör inom byggtjänst och fastighetsservice.

För båda bolagen kommer vi se över utbildningsnivå, planera utbildningar för olika personalgrupper och på så sätt hjälpa dem leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå.
Tack för förtroendet!

Adderalink – oktober 2018 

Ledargruppen har arrangerat en utbildning för byggbolaget Adderalink med arbetsmiljö i fokus. Samtlig chefer drillades i ämnet varvat med teambuildning under två lärorika dagar med mycket skratt.

BRA – oktober 2018  

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning för BRA flygs teamledare i ERO (Emergency respons organisation) i att planera och agera i kaotiska olyckshändelser.

EA Dice – oktober 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört krisledningsövning för spelföretaget EA Dice i Stockholm.

SJ AB - oktober 2018  

Svenska Ledargruppen genomför under oktober, i Stockholm och Göteborg, kamratstödjarutbildning för SJs kamratstödsorganisation.

UniCarriers – oktober 2018  

Svenska Ledargruppen har genomfört krisledningsövning för Unicarriers i Göteborg.

Xamera – oktober 2018 

Ledargruppen har genomfört workshop kring Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med Xameras konsultchefer. Under dagen har tydliga mål och en plan för fortsatta arbetet tagits fram.

Transportbranschen – oktober 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört grundläggande utbildning i Krisberedskap för deltagare i TPSAMS (Transportbranschens samverkan inför samhällsstörningar). Utbildningarna har genomförts via Skype och är en del i deltagarnas förberedelser inför en större övning som kommer att genomföras med både myndighets- och branschföreträdare inom transportsektorn.

Kungsbacka kommun – oktober 2018 

Ledargruppen har utbildat Kungsbacka kommuns TiBar och Stabschefer. Den anpassade utbildningen omfattade två heldagar med fokus på praktisk tillämpning med grund i stabsmetodik.

Svenska Ledargruppen – september 2018 

Svenska Ledargruppen är kursansvariga lärare på Yh-utbildningen Trygghets- säkerhetskoordinator både i Göteborg samt Malmö, där Företagsuniversitet är utbildningsanordnare. Vi är engagerade i fem av totalt tio kurser där vi har allt från hela kursansvaret till ett delansvar. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier och omfattar totalt 1,5 år.

Läs mer om utbildningen här.

Transportmyndigheterna – september 2018 

Svenska Ledargruppen har under september, i projektet Implementering av CBRNE-strategi i transportmyndigheterna, genomfört tre workshopar med respektive myndighet (Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Trafikverket), för att identifiera påverkan av CBRNE-händelser och samverkansbehov.

Lidköping,Essunga, Grästorp, Vara, Försvarsmakten – september 2018 

Svenska Ledargruppen har planerat och genomfört en simuleringsövning med motspel för ledningsgrupper ifrån kommunerna Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara samt Försvarsmaktens förbandsledning på F7 Såtenäs.

Inräknat övade, övningsledning, lokala övningsledare och utvärdera samt motspel deltog ca 75 personer under övningsdagen som avslutades med en lärande utvärdering.

Syftet med övningen var att vara en lärande övning med fokus på att skapa en gemensam syn på och förståelse för samverkans- och samordningsbehov som kan uppstå vid olika händelser i samhället.

Foto:Försvarsmakten

Svenska Ledargruppen – september 2018 

Vi på Svenska Ledargruppen arrangerar Byggarbetsmiljöutbildningen BAS P/U Grund ett flertal öppna tillfällen per år i våra egna utbildningslokaler. Om det inte skulle passa in i ert företags schema kan vi komma till er och utbilda. Vi har även påbyggnadsutbildning för den som vill eller behöver fördjupade kunskaper. Läs mer och boka på vår Utbildningssida.

Poseidon Boservice Hjällbo – september 2018 

Svenska ledargruppen har genomfört en temadag tillsammans med Poseidon Boservice i Hjällbo.

Alla besökare fick viktig information om brandskydd i hemmet, prova handbrandsläckare och hur man ska göra om de börjar brinna i någons kläder. Många bränder i hemmet börjar på spisen i köket.
-Vad ska man då göra?
För alla besökare förevisades hur man på rätt sätt släcker en brand på spisen och vad som kan hända om man gör fel. Det gäller att kväva elden med lock eller brandfilt.

Oktober 2018 - East Sweden Business School 

Oktober 2018 - East Sweden Business School

Svenska Ledargruppen har inlett ett samarbete med ESBS i Norrköping där vi initialt svarar för kursen arbetsmiljö och säkerhet för blivande mättekniker i Yh-utbildningen Geodetisk mätningstekniker.

Läs mer om utbildningen här.

Kungsbacka kommun – augusti 2018 

Svenska Ledargruppen har hållit en två dagar lång grundläggande stabsutbildning med blivande stabschefer och TiB i Kungsbacka kommun. Detta ska kompletteras med ytterligare två dagar målinriktat specifik stabsutbildning för Stabschef och TiB under hösten.

Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket – juli 2018 

Svenska Ledargruppen har 1 juli tecknat ramavtal  med Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket avseende: 1. Utbildning, 2. Övning och 3. Studier och utredning, inom krisberedskapsområdet. Avtalet löper till 2020-06-31 med möjlig förlängning ytterligare två år. Vi är som leverantör rangordnade som nummer ett i samtliga tre områden.

Göteborgsoperan - juni 2018 

Svenska Ledargruppen har påbörjat processen med att utveckla Göteborgsoperans kris- och krisledningsförmåga. Inledningsvis med en grundläggande teoretisk utbildning för ledningsgrupp och chefer i beredskap. Nästa steg är att fortsätta förmågeutvecklingen med mer praktiska övningar samt utveckling av krisledningsplaner.

HELP24 - juni 2018 

Vi har mobilanpassad inloggningssidan för Help24/Krisjouren som finns på: https://loggain.help24.se/. Den liknar den gamla, men fungerar bättre på mobil och surfplatta. Vi tackar Lars för ett väl utfört arbete! Han har även påbörjat arbete med att mobilanpassa Help24/Krisjouren.

Lars Andersson - juni 2018 

Vi välkomnar Lars Andersson arbetar hos oss under sommaren. Han kommer att jobba med mobilanpassningen av Help24/Krisjouren. Lars pluggar till vardags Datateknik på Chalmers Tekniska Högskola. Till hösten kommer han att fortsätta på deltid varvat med studierna.

Ale kommun - juni 2018 

Svenska Ledargruppen har bidragit till Ale kommuns krislednings- och krisberedskapsförmåga, detta genom att planera samt genomföra ett seminarium för kommunens chefer. Innehållet var generella grunder i samverkan och ledning, stabsmetodik samt kriskommunikation.

Freudenberg  Norrköping - juni 2018 

Svenska Ledargruppen har genomför och utvärderat insatsen vid en oförberedd tillämpad övning på Freudenbergs i Norrköpings anläggning.

Laholms kommun - juni 2018 

Ledargruppen har genomfört stabsutbildning för Räddningstjänsten Laholm.

ICA Finspång - juni 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en anpassad utbildning i att hantera hot och våld för butikspersonal på plats hos Ica i Finspång.

Almroths Norrköping - juni 2018 

Företaget har inom ramen för samarbetet med Svenska Ledargruppen låtit utbilda chefer och arbetsledare i grundläggande Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Räddningstjänsten Västra Skaraborg - juni 2018 

Ledargruppen har genomfört stabsutbildning med Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Transportbranchen - maj 2018 

Svenska Ledargruppen har under 6 månader medverkat som stöd och övningsledning vid samverkansövningar, för delar av transportbranschen, kring antagonistiska hot.

Sista övningen skedde under en heldag 24 maj där Trafikverket, Polisen, SJ, MTR Express och Jernhusen praktiskt prövade samverkan kring olika händelser för att öka förmågan att samverka och hantera olika typer av antagonistiska hot.

K 3 Norrköping - juni 2018 

K 3 Norrköping väljer Ledargruppen och HELP24 för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Företaget säljer, hyr ut, monterar och reparerar tält i olika former samt skräddarsyr presenningar för alla behov. Vi hälsar K 3 välkomna och ser fram mot ”SAM-arbetet”.

Eslövs Bostads AB - maj 2018 

Ledargruppen, under tre heldagar, utbildat Eslövs Bostads personal inom Hot om Våld.

GDPR - EUs nya dataskyddsförordning 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PuL). I och med GDPR har vi, bland annat:

 • Flyttat våra servrar till en driftcentral med högre driftsäkerhet och skydd
 • Verifierat oss för en av de bästa säkerhetscertifikaten som finns - EV SSL-certifikatet.
 • Löpande tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder. Detta avtal reglerar vår behandling av era (Personuppgiftsansvarigas) personuppgifter enligt era instruktioner

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på 031- 760 87 99 eller info@ledargruppen.se.

Älvstranden Utveckling – maj 2018 

Har vid två tillfällen i maj genomgått Ledargruppens populära kombiutbildning innehållande HLR, Första hjälpen och Allmänbrandkunskap samt hantering av ett olycksscenario.

Kolmårdens Djurpark – maj 2018 

En av Sveriges största turistattraktioner har valt Ledargruppen som samarbetspartner för att utveckla sin krisberedskap. Samarbetet inleddes med en heldag kring organisation, metoder och stabsarbete. Dagen avslutades med en formell steg-för-stegövning.

Twister Cleaning Technology – maj 2018 

Ledargruppen har under en heldag utbildat såväl produktionspersonal som chefer på Twister i grundläggande arbetsmiljöarbete.

Familjebostäder – maj 2018 

Svenska Ledargruppen har haft förmånen att utbilda ett trevlig och glatt gäng som är Familjebostäders nya trygghetsvärdar i Bergsjön. De har genom vår försorg fått genomgå vår populära kombiutbildning innehållande HLR, Första hjälpen och Allmänbrandkunskap samt hantering av ett olycksscenario.

Trygghetsvärdar är en är en satsning från Familjebostäder i deras trygghetsskapande arbete. De kommer att finnas och synas i området på eftermiddagar och kvällar alla dagar i veckan, hålla koll och bli bekanta ansikten att prata med och vända sig till om man har frågor.

Alebyggens krisledningsgrupp – maj 2018 

Har genomfört en simuleringsövning med motspel för Alebyggens krisledningsgrupp. Lite repetition av den grundläggande metodiken för att sedan ta sig an ett scenario som vände och vred på deras tillvaro. En lugn och strukturerad grupp skapade förutsättningar för att lösa uppgiften. Bra jobbat.

Sjöfartsverket m.fl. - maj 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en workshop med ett stort antal representanter från myndigheter och näringsliv inom ramen för projektet ”Transportmyndigheternas förmåga att hantera en CBRNE*-händelse” där Sjöfartsverket är samordnare.

*CBRNE är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (källa: MSB)

Trafikverket Investering - maj 2018 

Ledargruppen har genomfört krisledningsutbildning med Trafikverket Investering, projekt Getingmidjan för att stärka deras förmåga att hantera en eventuell kris.

Next Step Group - maj 2018 

Ledargruppen har utbildat Next Step Group i kombinerad HLR- och praktisk brandsläckningsövning.

Bröderna Rasch Motala - maj 2018 

Svenska Ledargruppen har fått förtroendet att genomföra en flerårig satsning för att säkerställa företagets och medarbetarnas förmåga inom första hjälpen och brandskydd.

Stena Fastigheter Skåne - maj 2018 

Ledargruppen har utbildat personal från Stena fastigheter i Skåne i grundläggande arbetsmiljö.

Ystadsbostäder - maj 2018 

Vi välkomnar Ystadsbostäder AB som nya HELP24-kunder.

Lilla Edets kommun – april 2018 

Ledargruppen har hjälpt Lilla Edets kommun med en anpassad utbildning och riskbedömning samt framtagande av förslag till åtgärdsplan avseende hot och våld. Under två heldagar deltog personalen från Biblioteket och Medborgarservice tillsammans med sina chefer. Vi använde oss av ett par scenarion och lät grupperna diskutera sina åtgärder och behov av planer och dokumentation.

Ledargruppen kommer följa upp med ytterligare ett utbildningstillfälle där vi följer upp arbetet och säkerställer att nya rutiner finns på plats och att de fungerar.

Svensk tryckgjutning Vimmerby - april 2018 

Ledargruppen har under en heldag utbildat personal från Svensk tryckgjutning i Första hjälpen, Brandskydd och HLR, teoretiskt såväl som praktiskt. 

Poseidon Distrikt Hjällbo – april 2018 

Inom Ledargruppens nya koncept Utbildningsavdelningen, där vi tar ett helhetsansvar kring alla utbildningar och övningar inom Arbetsmiljö – Säkerhet - Krisberedskap, så genomförde vi i veckan en oannonserad utrymningsövning med rök för personalen på Bostads AB Poseidons distriktskontor i Hjällbo. Övning är en del av en helhet utifrån riskbedömningar, handlingsplaner med förebyggande åtgärder, rutiner och utbildning.

Med regelbundna övningar skapas en trygghet och effektivitet hos personalen att hantera uppkomna situationer.

Göteborgs Stad, Social Resurs – april 2018 

Vi på Ledargruppen är glada för att ha fått förtroendet att utbilda personalen vid Social Resurs i brandskydd och öva utrymning vid två tillfälliga boenden i Göteborg.  Både utbildningarna och övningarna uppskattades och ökade deras kunskap och förmåga att begränsa konsekvenserna av en oönskad händelse, en viktig del i deras systematiska brandskyddsarbete.

Svenska Ledargruppen – april 2018 

Vi är stolta och glada att än en gång få förtroendet att ansvara för säkerheten på FIS Cross-Country World Cup i Ulricehamn (Världscupen i längdskidåkning).

I uppgiften ingår övergripande planering och stöd till ledning och sektionsansvariga i förebyggande och förberedande säkerhetsåtgärder inför arrangemanget. Det innebär bland annat framtagande av riskanalyser och handlingsplaner, säkerhetsplaner, arbetsmiljörutiner, beredskapsrutiner, publikhanteringsplaner, samordning och utbildning av krislednings-, arbetsmiljö- och brandskyddsorganisation, tillståndshantering av brandfarlig vara m.m.

Funktionen är centralt placerad och kommer även att arbeta operativt med samordning av säkerhetsarbetet under tävlingsdagarna.

Tävlingarna går av stapeln 26-27 januari 2019 - läs mer här.

Ledargruppen stödjer föreningslivet inom områdena Arbetsmiljö - Säkerhet - Krisberedskap, förutom Världscupen i Ulricehamn arbetar vi med flera andra aktörer inom idrotts- och föreningslivet bl.a. IFK Norrköping, Landeryds Golfklubb m.fl.

AB Bostäder Borås – april 2018 

Svenska Ledargruppen har under en tid stöttat AB Bostäder i Borås i arbetet med deras krisledningsplan. I veckan genomfördes en utbildningsinsats för hela krisledningen i stabsmetodik och introduktion till deras nya plan. Bra diskussioner med kompetent personal skapade ett sammanhang för krisledningsorganisationens koppling till vardagshändelsernas möjliga eskalering och vikten av ett proaktivt agerande.

Orkla Sverige - april 2018 

Orkla har tillsammans med Ledargruppen genomfört utbildning och slutligen en workshop kring Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA). Under en heldag deltog ledning, chefer och skyddsombud för anläggningarna i Frödinge (ostkakor, tårtor m.m.) och Fågelmara (Felix ketchup) där man tog fram gemensamma mål och diskuterad hur frågorna ska hanteras inom verksamheten.

Almroths - april 2018 

Almroths är ett snabbväxande Gasellföretag inom främst tredjepartslogistik med säte i Norrköping. Företaget har valt Svenska Ledargruppen och HELP 24 för att strukturera upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

MJ Fjärrvärme och VVS i Linköping - april 2018 

Vi är glada att hälsa MJ:s välkomna som ny HELP24-kund. Företaget verkar inom områdena VVS, el samt transport och fastighetstjänster och är leverantör till ett flertal ledande fastighetsbolag.

Lerums kommun – mars 2018 

Svenska Ledargruppen har stöttat Lerums kommuns VA-enhet med utbildning i stabsmetodik som avslutades med en stor övning. Scenariot  var en händelse som påverkade ett av kommunens vattenverk och krisledningsorganisationen på VA-enheten fick öva både teoretiskt och i praktiken med utsättning av nödvattentankar. Samtliga övande var nöjda, tyckte det var kul och fick mycket ny kunskap!

 

 

 

Kungsbacka kommun - mars 2018 

Svenska Ledargruppen lämnar stöd till Kungsbacka kommun i deras arbete med Risk- och sårbarhetsanalyser, just nu arbetats det utifrån två perspektiv: klimatanpassning och krisberedskap.

Bostadsbolaget – mars 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldagsutbildning i Byggarbetsmiljösamordning för beställare för inköpare på Bostadsbolaget i Göteborg. Bostadsbolaget är en av de kunder som använder vår tjänst BASKONTROLL.se för att verifiera sina entreprenörer som de anlitar som BAS-P/U.

Företagsuniversitetet – mars 2018 

Svenska Ledargruppen utbildar elever vid Företagsuniversitetet i Malmö, i ämnet Ledarskap. Kursen ingår i Säkerhets-, och Trygghetskoordinatorutbildningen och sträcker sig under perioden v.11-14.

Liseberg och Kålltorps bygg – mars 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en workshop för att reda ut hur vi går tillväga om Lisebergsprojekten råkar utför olika olycksscenarion. Som en del i det förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet diskuterades scenarier, rutiner och organisation för att tydliggöra vem som ska agera på olika händelser? Hur kan risker minimeras och vem gör vad och när?
Det blev en mycket lyckad workshop som med erfarenhetsutbyte och höjd kunskap har givit höjd säkerhet som resultat.

Tuve bygg – mars 2018 

Ledargruppen har hjälpt Tuve Bygg med deras utrymningsorganisation på byggarbetsplatser i Uddevalla och Smögen. Vi inledde med ett kort teoretiskt pass med ”Utrymningsledarna” där vi diskuterade ansvar, strategi och genomförande av utrymning. Därefter rökfyllde vi lämpligt ställe och genomförde en övning på respektive bygge. Glada och engagerade medarbetare genomförde övningen och fick samtidigt goda råd och tips.

Windy Scandinavia Västervik – mars 2018 

Båttillverkaren Windy utbildar systematiskt all personal i HLR och grundläggande brandkunskap. Under veckan genomförde Svenska Ledargruppen vårens utbildningsomgång med chefer och medarbetare.

Swedavia Landvetter - mars 2018 

Ledargruppen utbildade i veckan som gick personal på Swedavia Landvetter i byggarbetsmiljösamordning. Den enhet som utbildades arbetar med utveckling av infrastruktur, markområden och air traffic management. Ett gäng med bred kompetens och många bollar i luften. Utbildningen tog upp både beställaransvaret likväl som rutiner och arbetssätt för det egna arbetet.

Hufvudstaden – mars 2018 

Svenska Ledargruppen har utbildat Hufvudstadens krisledningsgrupp. Projektet började med en grundläggande utbildning inom ämnet för att sedan testa kunskaperna i en krisledningsövning. Utifrån detta har vi dragit många viktiga slutsatser och organisationen har ökat sin förmåga att hantera kommande oönskade händelser på ett betydande sätt.

Älvstranden Utveckling – februari 2018 

Älvstranden Utveckling tecknar avtal med Svenska Ledargruppens Utbildningsavdelning och säkrar på så sätt att man uppnår arbetsmiljöverkets miniminivå. Avtalet gäller från 1 februari och tre år framåt. Vi ser fram emot ett gott samarbete och många lärorika utbildningstillfällen.
 

HSB Östergötland – februari 2018 

Ledargruppen har genomfört den första i en serie utbildningar för HSB:s personal som i sitt arbete riskerar att mötas av hot eller våld. Vi mötte engagerade deltagare och bra diskussioner under utbildningen.
 

Fastighetsbolaget LE Lundbergs – februari 2018 

Efter en större ombyggnation av huvudkontoret har Ledargruppen haft genomgång och hjälpt företaget att utveckla sin utrymningsorganisation. 
 

Mätpartner Östergötland – februari 2018 

Vi hälsar Mätpartner i Östergötland välkomna som HELP 24 kund. Företaget är specificerad på geodetisk mätning som handlar om att mäta in eller sätta ut punkter, linjer och detaljer med hög noggrannhet i förhållande till ett referenssystemdvs ett stomnät med befästa utgångspunkter, eller GPS mätning. Ofta handlar det om exakthet mindre än ett par millimeter och ibland gäller centimeterprecision då GPS är ett utmärkt verktyg. Ledargruppen kommer genom HELP24-abonnemanget stödja och hjälpa Mätpartner med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Göfastgruppen - februari 2018 

Svenska Ledargruppen har under en heldag utbildat Göfastgruppens personal i Brandkunskap, HLR och arbetsmiljö med fokus på buller och vibrationer. Vi tackar för förtroendet och hoppas på ett gott fortsatt samarbete!

Cornelia Lundberg - februari 2018 

Vi hälsar vår nya medarbetare Cornelia Lundberg välkommen till Göteborgskontoret. Cornelia kommer närmast från möbelföretaget MIOs huvudkontor och kommer att förstärka vår administration och stötta våra kunder.

 

Bollebygds kommun – februari 2018 

Ledargruppen hjälpte Bollebygds kommuns skiftlag 2 med en heldags stabsövning. Det var första gången med motspel och deltagarna uppskattade att öva och tyckte att övningen var väl avvägd med ett rimligt tempo i inspelen. Nu har kommunen fått en utvärderingsrapport som de ska beakta och göra en åtgärdsplan utefter. Förhoppningsvis blir det nya frågor som ska utvecklas efter nästa övning.

 

Framtiden koncernen - februari 2018 

Ledargruppen har genomfört en heldagsutbildning i Byggarbetsmiljösamordning för beställare. Med på utbildningen var inköpare och upphandlare inom Framtiden koncernen.

Trafikverket – februari 2018 

Ledragruppen hjälpte Ostlänkens krisledningsorganisation att öva i att hantera en olycka vid ett framtida delprojekt kallat ”Kardonbanan”. Övningen flöt på mycket bra, de övade gjorde en stark insats och utvecklades på ett fantastiskt sätt från morgonens uppstart till en avslutande lägesgenomgång ett antal timmar senare.

Några kommentarer från de övade ”Välplanerad övning med bra upplägg!” samt ”Det funkade bra. Bra att man hade tid för diskussion efter spelet.”

 

Fastighetsbolaget LE Lundbergs – februari 2018 

Kombiutbildning avseende HLR Första hjälpen och brandskydd har genomförts i Stockholm. Utbildningen har omfattat både teori och praktiska övningar.

Fastighetsbolaget LE Lundbergs – februari 2018 

Ledargruppen har genomfört utbildning för företages chefer i Stockholm avseende hantering av stress och krishändelser.

Bostadsrättsföreningen Drabanten – februari 2018 

Informations och utbildningsträff för föreningens medlemmar om HLR och hur de ska använda den hjärtstartare föreningen köpt in.

Sandvik Kanthal i Hallstahammar - februari 2018 

Sandvik Kanthal i Hallstahammar utbildar all personal i HLR, Brandskydd och Första hjälpen. Under veckan har en av satsningens utbildningsomgångar genomförts genom Ledargruppen försorg.

Partille kommun - januari 2018 

Svenska Ledargruppen AB är leverantör av utbildningar inom hjärt- och lungräddning och första hjälpen till Partille kommun. I veckan hade ett par förskolor studiedagar, då passade man på att genomföra utbildning i Hjärt- och lungräddning inklusive luftvägsstopp, första hjälpen och hantering av hjärtstartare för både vuxna och barn. En kombination av flera utbildningar som skapar trygghet för både personal och barn.

Arctic Paper Munkedals Bruk - januari 2018 

Ledargruppen har återigen fått förtroendet att utbilda krisledningsgruppen på Arctic Paper Munkedals Bruk. Med ökade kunskaper i krishantering, planering av krisstöd och stab- och ledningsmetodik är nu redo för att öka pulsen med en krisledningsövning.

FordonsGas Göteborg - januari 2018 

Ledargruppen har genomfört utbildning i grundläggande brandkunskap för duktiga och intresserade medarbetare vid huvudkontoret i Göteborg.

Trania metall och återvinning - januari 2018 

Återvinningsföretaget Trania i Tranås har utbildat att medarbetare i HLR, första hjälpen och brandskydd.

Hjulsbro steel - januari 2018 

Chefer och arbetsledare vid Hjulsbro Steel har tillsammans med Ledargruppen genomfört workshop kring psykosociala arbetsmiljöfrågor. Arbetet har mynnat ut i mål för 2018 och en handlingsplan för att arbeta vidare med frågorna

Orkla Sverige - januari 2018 

Ledargruppen har genomfört utbildning i grundläggande krishantering och stabsmetodik med krisledningsgrupper från Orkla Sverige. Anläggningarna i Frödinge (ostkakor, tårtor mm) och Fågelmara (Felix ketchup) deltog aktivt och är nu rustade för att hantera ev. kriser.

Lejonfastigheter Linköping - januari 2018 

Svenska Ledargruppen har i en serie arbetsmöten men Lejonfastigheters projektledare gått igenom regler och rutiner för beställaransvaret inom byggarbetsmiljösamordningen. Projektet avslutades med en mycket uppskattat presentation och dialog med företagets ramavtalsentreprenörer.

LE Lundbergs - januari 2018 

Tekniska förvaltare på Fastighetsbolaget LE Lundbergs har genomgått heldagsutbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i regi av Ledargruppen.

Säkerhetsskydd kommuner – januari 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags utbildning i säkerhetsskydd med fokus på praktiskt genomförande för Tjörns, Stenungssund och Lerums kommun. Lagstiftning och krav blandades med praktiska frågeställningar hur det påverkar det egna arbetet. Fokus var praktiskt arbete i kommunen och hur arbetet ska planera och genomföras. Efter utbildningen hade vi en handlingsplan med förslag på det fortsatta arbetet.
Nedan är exempel på utbildningsinnehåll:

 • Inledning:
  - Begreppet rikets säkerhet.
  - Begreppet säkerhetsskydd.
  - MSB riktlinjer med civilt försvar, inklusive säkerhetsskydd.
 • Hotbild:
  - Försvarsberedningens rapport.
  - MUST och SÄPO Årsrapporter.
 • Lagar, förordningar, RPSFS och ansvar .
 • Säkerhetsanalys, SÄPO metod med en grundövning.
 • Förslag på hur arbetet påbörjas / fortsätter när de kommer hem.

Vi håller öppna utbildningar i Säkerhetsskydd – på vår Utbildningswebb kan du läsa mer och anmäla. Är ni fler i organisationen som behöver utbildas, ta kontakt så kör vi en anpassad till din verksamhet!

Tyresö kommun - januari 2018 

Ledargruppen har genom upphandling, som ensam leverantör, tilldelats avtal att stödja Tyresö kommun med konsulttjänster för kris och beredskap. Avtalet löper 2018-01-01 t.o.m. 2019-06-30.

AB Bostäder Borås - januari 2018 

Svenska Ledargruppen har deltagit vid framtagande av ny krisledningsplan för AB Bostäder i Borås, den är nu redo att fastställas av företaget. Vi har därefter förmånen att genomföra övningar för att utbilda staben i planen och på sikt även pröva deras förmåga.

 

Ledargruppen - januari 2018 

Ledargruppen har genomfört internutbildning av nya instruktörer. Nu är vi fler som kan utbilda inom brand och Första hjälpen och HLR.

Adderalink Motala - januari 2018 

Byggföretaget Adderalink i Motala har valt HELP 24 och Svenska Ledargruppen som samarbetspartner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Föräldrakooperativet Kornknarren - januari 2018 

Kornknarren i Norrköping säkrar upp sitt arbetsmiljöarbete, där både anställd personal och föräldrar arbetar tillsammans i förskoleverksamheten, genom Ledargruppens HELP24-abonnemang.

Svenljunga kommun - december 2017 

Under julveckan hjälpte Ledargruppen Svenljunga kommun med en simuleringsövning med begränsat motspel. Central krisledning och tre förvaltningars krisledningsstaber övade samtidigt. Syftet med övningen var ” Att centrala krisledningen och verksamhetsstaberna ska utveckla samspelet mellan varandra för att öka kommunens samlade förmåga att hantera en samhällsstörning.”

Kommunchefen Magnus Nilsson uttalar sig om vikten av att öva krisledning.

Trafikverket Investering Stockholm/Öst - december 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört en krisledningsövning med personal från Trafikverket Investering Stockholm/Öst. Det var en övning mot projektet ”Getingmidjan”, som är ett stort arbete mitt inne i Stockholm vid Strömmen. Trots att flertalet av deltagarna i krisledningsgruppen var nya, så lyckades dem hantera scenariot på ett mycket bra sätt.

 

Freudenberg Norrköping - december 2017 

Under en intensiv dag har personal hos Freudenberg, som producerar de välkända Wettexdukarna, utbildats i grundläggande brandskydd, första hjälpen L-ABC och HLR.

World Cup Ulricehamn - december 2017 

Tidningen Sport & Affärers jury har nu enats om årets vinnare i kategorin Årets idrottsevenemang, FIS Cross Country World Cup Ulricehamn.

”Vi är så stolta och tackar ödmjukast för denna utmärkelsen. Vår plats överst på prispallen delar vi tillsammans med Ulricehamns kommun, sponsorer, funktionärer och hela Ulricehamn. Vi sträcker på oss för vårt häftiga idrottsevenemang, Världscupen i längdskidor 2017 i Ulricehamn. Vi tillsammans har satt Ulricehamn på världskartan som en vintersportort.” citat World Cup Ulricehamn.

Vi på Ledargruppen som hade funktionen säkerhetsansvarig på arrangemanget är självklart mycket stolta och glada över utmärkelsen.

Juryns motivering:
”Publiksuccé och folkfest runt spåren med 60.000 besökare under premiäråret gav eko i skidvärlden. Skidåkarna hyllade arrangemanget som gav ett ekonomiskt överskott. FIS rankade det som ett av årets tre bästa i världscupen. Ett värdskap i världsklass!”

Johan Lenjesson ledde säkerhetsarbetet under tävlingarna i Ulricehamn.

 

Toyota material handling systems - december 2017 

Den världsledande trucktillverkaren Tyoya har sedan flera år valt Ledargruppen för att utbilda och öva sin krisgrupp vid fabriken och europakontoret i Mjölby. Målet med årets insats har varit att utveckla stabsmetodik och tydlighet i beslut och kommunikation.

Under två halvdagspass har gruppen först fått teori och metodik och sedan har detta följts upp med en tillämpad övning. Under övningen har det lagt störst vikt vid att tillämpa metodiken och att göra en bra överlämning mellan de två kristeamen

SKF Göteborg - december 2017 

Svenska Ledargruppen har fått uppdraget att för SKF Göteborg, under två år tillsammans med SKF bygga upp företagets förmåga vid nödläge. Detta omfattar t.ex. förmågan att hantera olyckor och oönskade händelser. Stöd ska ge till verksamheterna med inventering och utveckling kring hantering av specifika risker och agerande vid akuta händelser samt att utveckla den lokala insatsstyrka som ska stödja och leda verksamheten tills t.ex. räddningstjänst är på plats.

Företagsuniversitetet - december 2017 

Ledargruppen Syd har funktionen utbildningsledare för Företagsuniversitetets utbildning Trygghets-, och Säkerhetskoordinator. Nu under vecka 50 sker examination av de 18 deltagarna i Malmö.

- Det är tillfredställande att se hur många som presterat bra och med ett beröm kan välkomna en välförtjänt examen för utbildningen, säger utbildningsledare Patrik Svedenskiöld.

FOJAB - december 2017 

Ledargruppen har vidareutbildat arkitektfirman FOJAB chefer inom bland annat arbetsmiljö och kränkande särbehandling .

Trafikverket Investering Syd - december 2017 

Ledargruppen har genomfört fyra stycken larmövningar tillsammans med Trafikverket Investering Syd, med ett mycket gott utfall och resultat – och ett professionellt engagemang hos de övade.

Bellicus Rex - december 2017 

Vi hälsar byggföretaget Bellicus Rex välkomna som ny användare av vårt abonnemang HELP 24 för att säkerställa det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet.

Södertäljes bibliotek - december 2017 

Ledargruppen har under två utbildningsdagar utbildat all personal vid Södertäljes bibliotek och konsthall i att hantera situationer som kan leda till hot eller i värsta fall våld. Verksamheten är belägen i en galleria mitt i centrum och det innebär att man har en stor mängd besökare. Stort engagemang från deltagarna och bra diskussioner som ska följas upp med nya rutiner och arbetssätt.

Bostads AB Poseidon - december 2017 

Svenska Ledargruppen stöttar Bostads AB Posiedon distrikt väst med egenkontroll av brandskyddet i och kring deras fastigheter. Tack vare nattens snöfall fick vi också ett bra tillfälle att uppmärksamma Räddningsvägarnas behov av snöröjning och skyltning. (Obs bilden tagen innan snöröjning var genomförd:)

 

Älvstranden utveckling - december 2017 

Ledargruppen har tillsammans med Älvstranden Utveckling ABs säkerhetschef Patrik genomfört en workshop för bolagets krisledningsgrupp.

Torbjörn Selin - december 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Torbjörn Selin välkommen till Göteborgskontoret. Torbjörn har närmare 20 års erfarenhet inom säkerhetsskydd, säkerhet och krisberedskap, med tjänster inom säkerhetsskydd i Försvarsmakten, säkerhetsarbete på Landvetter flygplats, samt krisberedskap för sex kommuner inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Länsstyrelsen Västra Götaland - december 2017 

Ledargruppen stöttade Länsstyrelsen i Västra Götalands län i en av deras kvartalsvisa regionala samverkansövningar. En kortare övning med samverkanskonferens över Rakel, arbete med gemensamma budskap och rapportering i WIS. Att öva dessa samverkansformer kvartalsvis bidrar till en god grundläggande förmåga i länet

Rotpartner - december 2017 

Ledargruppen genomförde vi ytterligare en utbildning för Rotpartner, efter vårens grundläggande utbildning i Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/U) så var det nu dags för en fördjupning. Ett härligt gäng med hög kompetens som gav bra diskussioner och utvecklande exempel från deras vardag.

Lerums kommun - december 2017 

Svenska Ledargruppen har stöttat Lerums kommun i att arrangera en ”tillsammansaktivitet” för innevånarna, allt i syfte att öka tryggheten och beredskapen inför den mörka årstiden. Deltagande aktörer var Lerums kommun, Polismyndigheten med sin mobila polisstation, räddningstjänsten visade upp sig, sin utrustning samt utbildade både vuxna och barn i förbyggande brandskydd, Civilförsvarsförbundet och dess frivilliga resursgrupp deltog och informerade om 72 timmars kampanjen härvid delades ett paket ut innehållande nödvändig utrustning för att klara sig hemma under de tre dygnen. Sist men inte minst deltog Securitas och informerade om sin brottsförebyggande verksamhet samt att de hade en uppskattad hund uppvisning.  

Polisen passade på att prata med unga Lerumsbor.

Bostadsbolaget Poseidon - december 2017 

Idag har Ledargruppen stöttat Poseidon distrikt Kortedala att genomföra egenkontroller av brandskyddet i deras hyresfastigheter. Hela distriktets personal har deltagit under dessa två dagar. Vi inledde med en kortare utbildning för att sedan dela in oss i blandade grupper och gjorde egenkontrollerna. Ledargruppens sakkunniga roterade runt i de olika grupperna. Detta var tredje gången distriktet genomförde egenkontroller med vårt temadagsupplägg. Antalet anmärkningar har sjunkit till drygt hälften sedan första gången för 1,5 år sedan och man märker en tydlig skillnad både på personalens positiva inställning, engagemang och framförallt kunskap men också på hur bra ordning och redan det är i fastigheterna! Bra jobbat!

 

HTC Floor systems - december 2017 

Under en intensiv dag har HTC i Söderköping utbildat sin personal i grundläggande brandskydd HLR och första hjälpen med ett stort engagemang hos de deltagande.

 

Eslövs Bostads AB - december 2017 

Eslövs Bostads AB har just anslutit sig till Svenska Ledargruppens Utbildningsavdelning. De är nu rustade för framtiden och säkerställer att varje medarbetare har rätt kompetens i rätt tid, helt i enlighet med arbetsmiljölagstiftningens miniminivå.

Är du nyfiken på att veta mer om Utbildningsavdelningen så kan du läsa mer här.

Peter Dubrefjord - december 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Peter Dubrefjord välkommen till Göteborgskontoret. Peter har lång erfarenhet inom säkerhet och krisberedskap och närmare 30 års erfarenhet från Räddningstjänsten.  Peter kommer närmast från Borås Stad där han verkat som krisberedskapssamordnare. 

Nira Dynamics – december 2017 

Linköpingsföretaget Nira Dynamics har under en heldag övat sin krisgrupp. Gruppen fick hantera två parallella händelser. Dels informationsläcka i ett projekt, dels kränkande trakasserier från chef mot anställd. Gruppen löste uppgiften inklusive att möta media på ett utmärkt sätt.

 

Trafikverket/TP SAMS – november 2017 

Svenska Ledargruppen har under de senaste två åren stöttat Trafikverket och TP SAMS (Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar) med lärande krisledningsövningar där transportsektorns aktörer fått öva samverkan, i syfte att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar.

Målet med övningsserien var att: Undersöka förmågan till transportslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar och Öka kunskapen om ansvar, roller, kompetenser och resurser för att hantera samhällsstörningar i transportsektorn. Detta omfattade även förhållanden inför och vid höjd beredskap.

Övningarna skulle vara scenarier som drabbar eller påverkar samtliga transportslag och där behov av samverkan mellan aktörer i transportsektorn uppstår. En bra summering och avslut på övningsserien genomfördes på Näringsdepartementet tillsammans med infrastrukturministern. 

Läs mer på Trafiverkets hemsida

 

Sjöfartsverket, Trafikverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen - november 2017 

Svenska Ledargruppen stödjer Sjöfartsverket, Trafikverket, Luftfartsverket samt Transportstyrelsen i projektet ”CBRNE*-händelses påverkan på samhällets behov av transporter”. Vi har genomfört en workshop som är den första i serien, Ledargruppen agerade både övningsledare och moderator vid genomförandet. Deltagande aktörer representerade samtliga nivåer och sektorer inom samhällets krisberedskap, vilket gav ett mycket gott och spännande underlag till dagens diskussioner.

*Fotnot: Farliga ämnen benämns på fackspråk för CBRNE och står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen.

Falken Bygg - november 2017 

Falken Bygg i Linköping har bestämt sig för att använda HELP24 för att från start ha god kontroll över sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

IFK Norrköping - november 2017 

Allsvenska klubben IFK Norrköping har under två intensiva dagar utbildat sina chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av Ledargruppen. Man genomförde även workshop för att ta fram handlingsplaner och behov av rutiner. 

Eberspächer Nyköping - november 2017 

Ledargruppen Öst har genomfört grundläggande utbildning i krishantering och arbete i krisstab för ledningspersonal. Utbildningen kommer att följas upp med krisövningar under 2018.

Öckerö kommun - november 2017 

Svenska Ledargruppen har utbildat Krisledningsnämnden på Öckerö kommun i grundläggande krisberedskap. En mycket givande eftermiddag med bra diskussioner om ansvar, roller och ambitionsnivåer.

Sjöbohem - november 2017 

Ledargruppen Syd har genomfört en företagsanpassad utbildning i hot om våld för all personal på SjöboHem AB. Det var chefer, administrativ personal, fastighetsvärdar, lokalvårdspersonal mm, ca 70 st.

Trafikverket Investering - november 2017 

Ledargruppen har genomfört larmkedjeövningar med personal från tre olika projekt inom Trafikverket Investering. Det har varit geografiskt spritt från Skåne i söder via Göteborg i väst till Malmbanan i nordligaste delen av landet. Syftet har varit att säkerställa att entreprenörer och projektpersonal från Trafikverket kan starta upp en krisorganisation vid en allvarlig händelse.

Kävlinge Kommunala Bostadsbolag - november 2017 

Ledargruppen Syd har under del av hösten arbetat tillsammans med KKB (Kävlinge Kommunala Bostadsbolag) med svaret på ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. Vi har stöttat organisationen med utbildning, information och inte minst, så har vi i allra högsta grad varit författare till själva svaret. Arbetsmiljöverket hade ett uppföljningsmöte nu i veckan där man efter genomgången avslutade hela ärdendet. Inspektörerna var mycket nöjda med det svar man fått av KKB.

Trafikverket Marieholmsförbindelsen - november 2017 

Svenska Ledargruppen AB har planerat och genomfört en krisledningsövning med motspel för Trafikverket- Marieholmsförbindelsen. Det är tredje året i rad som Ledargruppen haft förmånen att leda övningen. Utvecklingen av gruppen och dess arbetsmetodik är  mycket positiv. Trots ett komplicerat scenario med många samverkande parter och komplexa situationer så löstes uppgiften på ett mycket bra sätt. Nedan är två bilder från både övade och motspel.

 

Freudenberg - november 2017 

Freudenberg i Norrköping har en intern kemskyddsorganisation för att göra förstainsatser vid läckage och olyckor. Svenska Ledarguppen har övat medlemmar ur gruppen i praktiskt agerande i ett antal olika scenarion. Insatserna genomfördes med stort engagemang och gott resultat.

 

Trafikverket - november 2017 

Trafikverket genomför varje år en större övning, ”Kriskoord”, för att öka förmågan att hantera kriser. 
Svenska Ledargruppen medverkar för fjärde året i rad med övningsledning för Trafikverkets krisledningsövning Kriskoord 2017. 
 
Temat för årets övning är samverkan inom ramen för totalförsvaret.  Övningen omfattar både intern och extern samverkan kopplat till händelser med stor samhällspåverkan och många inblandade samhällsaktörer. I övningen medverkar de flesta verksamhetsområden inom Trafikverket samt försvarsmakten, polismyndigheten, länsstyrelsen och MSB m.fl. Förutom intern och extern samverkan övas arbetsmetoder, organisation och roller samt att det prövas funktionalitet i de regionala krisrummen genom att de som övas grupperar i de krisrum som finns på respektive arbetsplats.
 
Fakta:

 • Totalt medverkar drygt 100 personer i övningen. 
 • 10 olika krisledningsgrupper övar i två omgångar under två dagar, per omgång. Med en spridning på 5 geografiskt spridda platser.
 • Drygt 60 medarbetare övas i regionerna och övningsledning och motspel omfattar närmare 40 personer med placering i Borlänge.
 • Övningsomgång 1: Region Väst, UH distrikt Väst, Investering distrikt Väst, Västlänken, Färjerederiet
 • Övningsomgång 2: Region Stockholm, UH distrikt Öst/Sthlm, Investering distrikt Öst/Sthlm, Mälarbanan

Öckerö kommun - november 2017 

Svenska Ledargruppen AB har genomfört en krisledningsövning för Öckerö kommun. Tidigare i höstas genomfördes en grundläggande utbildning i Krisberedskap. Deltagarna gjorde ett bra arbete, löste uppgiften men framförallt så drogs bra slutsatser i utvärderingen, bl.a. vikten av enkel och tydlig dokumentation, tydligt ledarskap och övning, övning, övning. 

 

Ledargruppen - oktober 2017 

28-29 oktober samlades alla anställda med familjer för att umgås och har roligt. Totalt 52 personer i alla åldrar avnjöt lunch på ICA Focusrestaurangen, besökte kontoret i Focushuset som var spökpyntat. Här kunde de som vill få ansiktsmålning och fika. Senare på eftermiddagen besökte vi Halloween på Liseberg för att på kvällen ta egen spårvagn från Spårvagnssällskapet ringlinjen till Lisebergsbyn – ett mycket uppskattat inslag. Vi avslutade kvällen i Lisebergsbyns festlokal med en mycket god buffé. Vi övernattade i Stjärnbyn och fortsatte aktiviteterna under söndagen med att besöka Universeum som hade temat Creepy sience och där vi avslutade helgen med Tacobuffé.

Tuve Bygg - oktober 2017 

Svenska Ledargruppen AB har utbildat och nu också övat Tuve Bygg i Krisledning. Grunden i arbetet är Ledargruppens modell för krisledning, den anpassningsbara krisledningsmetodiken fungerar lika bra för konferensrummet, den avancerade ledningsplatsen och  den improviserade krisledningsplatsen i det lilla hotellrummet. En enkel och skalbar metodik som passar det lilla företaget såväl som den större myndigheten.

Trafikverket Stora Projekt ERTMS - oktober 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört en samverkansövning på uppdrag av Trafikverket Stora Projekt ERTMS. ERTMS är projektet som inför ett nytt signalsystem för Sveriges järnväg. Tre övade parter deltog i samverkansövningen som genomfördes som en simuleringsövning med motspel. De tre övade parterna var; ERTMS projektets krisledning, Trafikverkets trafikledning i Ånge och en tågoperatör. Med som observatörer var också medarbetare från övriga delar av Trafikverket liksom Transportstyrelsen och två tågoperatörer.

Niklas Streijffert - oktober 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Niklas Streijffert välkommen till Malmökontoret. Niklas har lång erfarenhet inom strategisk och praktisk säkerhetsarbete och kommer närmast från Bravida säkerhet som Filialchef. Niklas har även en historik från försvarsmakten och som säkerhetschef inom DB Schenker m.m.

Jens Öhmark - oktober 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Jens Öhmark välkommen till Linköpingskontoret. Jens har lång erfarenhet inom praktisk säkerhetsarbete och kommer närmast från Polismyndigheten där han senast verkat som Operativ koordinator. Jens har även erfarenhet som gruppchef och utredare m.m.

TP SAMS - Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar - oktober 2017 

Svenska ledargruppen har i veckan lett en krisledningsövning för TP SAMS - Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Genom TP SAMS samverkar transportsektorn och myndigheter för att förbättra möjligheten att förflytta personer och gods, även vid stora samhällsstörningar. Exempel på sådana störningar kan vara långvarigt elavbrott, svåra stormar och översvämningar men även höjd beredskap och krig.

Under övningen deltog ca 30 personer från transportsektor och myndigheter. Denna övning var den tredje i raden av stora övningar som genomförts tillsammans med TP SAMS. Tidigare övningar har genomförts i seminarieform, nu blev var tiden mogen för en övning med motspel.

Vi vill tacka alla övade deltagare, motspel och observatörer för ett mycket gott arbete.

 

Södertälje kommun, Telge AB - oktober 2017 

Svenska Ledargruppen har tecknat ramavtal med Södertälje kommun, Telge AB avseende utbildningstjänster, hot- och våldsituationer. 

TPSAMS - oktober 2017 

Denna vecka genomför Svenska Ledargruppen två utbildningar i stab- och ledningsmetodik för TPSAMS (Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar) inför deras kommande krisledningsövning nästa vecka. Lite unikt för dessa utbildningar är att de går via webbsänd länk. Deltagarna är spridda över landet och deltar via ljud och bild i utbildningen. Metodiken är en specialanpassad variant framtagen av Ledargruppen med tre enkla steg, identifiering av behov, skapande av lägesbild och förslag på åtgärd.

 

Gunnebo Gateway - september 2017 

All personal vid Gunnebo Gateway i Motala har fått utbildning i grundläggande brandskydd och första hjälpen/HLR. Dagen avslutades med en introduktion av företagets nya webbaserade stöd, HELP 24, för arbetsmiljöarbetet och krishantering. En mycket uppskattade och lärorik dag tyckte deltagarna.

Emelie Tillgren - september 2017 

Vi hälsar vår nya medarbetare Emelie Tillgren välkommen till Göteborgskontoret. Emelie har lång erfarenhet inom säkerhet och krisberedskap och kommer närmast från Göteborgs Stad där hon arbetat med samhällsskydd och beredskap. 

Mellegård & Naij - september 2017 

Mellegård & Naij är ett företag i Hydriakoncernen som tillverkar vattenbehadlingsutrustning för världsmarknaden. Vi hälsar företaget välkomna som ny användare av vårt abonnemang HELP 24 för att säkerställa det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet.

Östgötatrafiken - september 2017 

Personal vid Östgötatrafikens kundcenter i Linköping och Norrköping har utbildats i att hantera hotfulla och våldsamma situationer. Utbildningen har innefattat, riskbedömning, mental förberedelse, icke aggressivt bemötande samt kamratstöd och

Länsförsäkringar Östgöta - september 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning och formell övning med Länsförsäkringars krisledning.
Huvudfokus var stabsmetodik, roller och ansvar samt avgränsningar. Gruppen fick en nyttig uppdatering och känner sig redo inför eventuella framtida kriser.
 

Tage Lindblom AB - september 2017 

Livsmedelsgrossisten Tage Lindblom förser svensk storköksmarknad och livsmedelsindustri med ett brett sortiment av bra och funktionella livsmedel från hela världen. Under två dagar har man med stöd av Svenska Ledargruppen utbildat och övat personal och ledning i bla HLR och brandskydd, krisledning och social och organisatorisk arbetsmiljö.

Mark & trädgårdspartner i Norrköping - september 2017 

Mark & trädgårdspartner i Norrköping är ett nytt snabbväxande företag inom anläggning och trädgårdsskötsel som vänder sig till både privatpersoner som fastighetsbolag.

Utöver eget team av duktiga medarbetare har de ett bra nätverk med specialister knutna till sig; till exempel trädgårdsdesigners och arborister. 

Vi ser fram mot ett givande samarbete kring att skapa en god arbetsmiljö!

Tanum/Strömstad - september 2017 

Svenska Ledargruppen har utbildat POSOMs ledningsgrupp i Tanum/Strömstad i krisledning samtidigt som vi genomförde en fältövning med deras stödpersoner. Stödpersonerna fick öva på att upprätta en mottagningsplats och ta emot drabbade figuranter från en fingerad bussolycka.

Svenska Kyrkan - september 2017 

Svenska Ledargruppen har i veckan övat Svenska Kyrkan i Borås i krisledningsarbete. Vi inledde redan i våras med grundutbildning i stress- och krishantering och stab- och ledningsarbete. Därefter reviderade vi tillsammans krisledningsplaner och rutiner. Idag kom finalen med en lärande krisledningsövning där deltagarna under en seminarieövning med motspel fick pröva sina kunskaper. En lärorik dag; insikter om vilket stöd en bra och enkel metodik ger, tankar kring egen förmåga och utvecklingsområden och mycket mer. Bra jobbat!

Malmö Högskola - september 2017 

Svenska Ledargruppen har under året utbildat högskolans krisledningsgrupp i stab- och ledningsmetodik. I veckan genomfördes två halvdagsövningar med både högskolans centrala krisledningsgrupp samt skolans ledningsgrupp.

Länsstyrelsen i Västra Götalands - augusti 2017 

Svenska Ledargruppen har genom upphandling fått uppdraget att stödja Länsstyrelsen i Västra Götalands län i att ta fram ett övergripande och aktörsgemensamt ramverk för samverkan vid samhällsstörningar. Idén med arbetet är att omsätta MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning till praktiskt tillämpbart arbete.

Ramverket ska ligga till grund för att träffa överenskommelser mellan Länsstyrelsen och länets aktörer som fastställer utgångspunkter, värderingar och principer, planer och rutiner, former för samverkan och former för utbildning och övning.

Som en del i det aktörsgemensamma ramverket har vi ett specifikt uppdrag att utveckla förhållningssätt och arbetssätt för att åstadkomma aktörsgemensam inriktning och samordning. I förarbetet till detta kommer flera händelsebeskrivningar(typfall) att arbetas fram och analyseras tillsammans med analyser av tidigare inträffade händelser.

 

Lerums kommun - Juli 2017 

Svenska Ledargruppen AB utvecklar och bemannar tjänsten som TF Säkerhetschef i Lerums kommun. 
I tjänsten ingår att utveckla samt etablera kommunens kommande säkerhets- och krisberedskapsorganisation.

Sjöfartsverkets CBRNE-projekt - juni 2017 

Svenska Ledargruppen stödjer Sjöfartsverket i det pågående projektet ”CBRN E-händelsers påverkan på samhällets behov av transporter (2)” .           
Projektet siktar på att gemensamt från lokal till central nivå över olika sektorer, stärka samhällets samlade beredskapsförmåga att vid en CBRN E-händelse kunna upprätthålla transporter.
Delaktiga aktörer tillsammans med Sjöfartsverket är Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Projektet får även stöd från Försvarsutbildarna och CBRN-förbundet.

LarsLap International - juni 2017 

Vi hälsar LarsLap International välkomna som HELP 24-kund

LarsLap är ett högspecialiserat verktygsföretag som tillverkar utrustning för slipning av ventiler.

Företaget arbetar på världsmarknaden och presenterar sig själva så här:

It is an ingenious answer to a real need. In over twenty five years, Lars-Inge Larsson, the originator of the LarsLap® valve grinding concept, has seen his unique designs attain a position of international preeminence.

Hylte, Laholm, Kungsbacka kommuner samt Region Halland och Hyltebostäder - juni 2017 

Svenska Ledargruppen har i veckan tecknat av tal med Hylte, Laholm, Kungsbacka kommuner samt Region Halland och Hyltebostäder om utbildning och konsulttjänster inom området krisberedskap. Uppdraget innefattar projektledning, utvecklingsarbete inom skydd av samhällsviktigverksamhet, kontinuitetsplanering, krisledningsövningar samt utbildningar i stabsmetodik och stabschefsutbildningar. Inom uppdraget finns också området kriskommunikation samt högre nivå för stabschefsutbildning.

 

Svenska Kyrkan i Borås - juni 2017 

SLAB har utbildat Svenska Kyrkan i Borås i grundläggande krisledning (inklusive stress- och krishantering), efter sommaren ska vi pröva våra kunskaper med en lärande seminarieövning med motspel.

Marks kommun - juni 2017 

Vi hjälper Marks kommun med evenemangssäkerhet under sommaren.  Vi startar vid skolavslutningsevenemanget Mingla i Mark och fortsätter sedan med de populära Sommarfredagarna. Ansvarig för säkerheten på arrangemangen sköts av Johan Lenjesson som även ansvarade för säkerheten under Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn tidigare i år.

Tuve Bygg Stockholm - maj 2017 

Vi har under två intensiva dagar hållit utbildning i Arbetsmiljö Grund, Delegation av Arbetsmiljöuppgifter och BAS P/U Grund för en grupp medarbetare hos Tuve Bygg i Stockholm. Tillfällena är en viktig del i Tuve Byggs strävan att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot nästa kurstillfälle!

Säkerhetssamordnarutbildning - maj 2017 

Svenska Ledargruppen har återigen genomfört krisledningsövning samt examensceremoni på Försvarsmaktens ö, Känsö i Göteborgs södra skärgård.
Denna gång var det Säkerhetssamordnarutbildningen, SÄK 15 som avslutade två års studier vid Riskhanteringsakademin. Vi tackar samtliga studenter vid utbildningen för två mycket trivsamma och givande år.
Lycka till i framtiden, det är nu det börjar!

Assalub AB - maj 2017 

Assalub utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för rationell smörjautomation på världsmarknaden. Detta omfattar utrustning för både handsmörjning och centralsmörjning, men även utrustning för hantering av smörjmedel.

Företaget har nu valt vårt HELP24-abonnemang för att utveckla och förfina sitt arbetsmiljöarbete.

Amapola - maj 2017 

Svenska Ledargruppen i Syd har genomfört en företagsanpassad utbildning i systematiskt brandskyddsarbete(SBA) för brandskyddssamordnare på flygbolaget AMAPOLA. Nu kan de säkerställa sitt SBA i sina lokaler på både Sturup och Arlanda.

 

IFK Norrköping - maj 2017 

Som en del av det pågående arbetsmiljöprojektet hos IFK Norrköping har Ledargruppen följt arbetet under en matchdag.

En allsvensk match engagerar flera hundra medarbetare i olika roller allt från inpasseringskontroller, publikvärdar, kiosker och matchfunktionärer med flera.

Syftet var bland annat att identifiera behov av ytterligare rutiner och instruktioner ur ett arbetsmiljöperspektiv.

En givande dag där IFK dessutom vann med 2-0!

Östgötatrafiken - maj 2017 

Östgötatrafiken, som ansvar för all kollektivtrafik i Östergötland, har valt Ledargruppen som leverantör av hjärtstartare och HLR-utbildning för sin personal.

Poseidon Kortedala - maj 2017 

Svenska Ledargruppen har i dagarna två hjälpt Poseidon Kortedala med SBA-kontroller. Kontrollerna och dokumentation av dessa är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet. Under maj och juni planeras fler tema-dagar för Poseidons övriga distrikt.

Åtvidabergs kommun - maj 2017 

Åtvidabergs kommun skall delta i en regional krisledningsövning där Länsstyrelsen är övningsledare, genomförande hösten/vintern 2017.

Svenska Ledargruppen AB lämnar stöd till Åtvidabergs kommun, både som lokal övningsledare samt i form av projektstöd under planeringsskedet. Vid genomförandet kommer även stöd lämnas i form av lokal utvärderare.

 

Sandvik - maj 2017 

Svenska Ledargruppen har fått förtroendet att utbilda Sandviks personal i Hallstahammar i HLR, första hjälpen och brandskydd.

Fler golfklubbar ansluter sig till HELP 24 - maj 2017 

Dagens golfklubbar är också stora arbetsgivare med det ansvar kring arbetsmiljön detta innebär. Både Norrköping Söderköpings golfklubb och Vreta Kloster golfklubb har nu tecknat avtal om vår tjänst HELP 24 för att säkerställa sitt arbetsmiljöarbete.

Båstadhem - maj 2017 

Svenska Ledargruppen utökar sitt samarbete med Båstadhem, genom att hjälpa dem förenkla sitt systematiska brandskyddsarbete. Vi anpassar får tjänst Qoll, så att de kan genomföra sina brandskyddskontroller på ett enkelt vis i systemet.

Sjöbohem - maj 2017 

Svenska Ledargruppen utökar sitt samarbete med Sjöbohem, genom att teckna av tal om tjänsten SlåLarm. En välfungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av ett företags övergripande arbete med etik och moral inom företaget. Genom SlåLarm får Sjöbohem en enkel tjänst som bidrar till att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta oegentligheter. Detta bidrar till att upprätthålla ett högt förtroende för ett företaget och dess medarbetare.  

Läs mer om SlåLarm här

Terrorattentatet i Stockholm - april 2017 

Vi på Svenska Ledargruppen har sedan fredagens händelse i Stockholm 7 april, höjt beredskapen i vår krisledningscentral. Detta för att ta emot samtal och stötta medarbetare samt chefer hos våra berörda abonnemangskunder (HELP24 och Krisjouren). Ytterligare resurser har funnits på plats i Stockholm under helgen med olika insatser och stöd.
Vi har flera  pågående ärenden och kommer att fortsätta med höjd beredskap så länge behov finns.

Våra tankar går till de drabbade, anhöriga och alla berörda.

Svenska Ledargruppen - mars 2017 

All personal på Svenska Ledargruppen har genomgått en riktad utbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Vi är nu redo att hjälpa din organisation hur man ska tänka och arbeta för att ska öka förmågan att hantera samhällsstörningar. Utbildningen skedde i våra egna lokaler av MSB:s projektledare Rolf Olsson.
Läs mer om på MSB:s hemsida

L E Lundbergs - mars 2017 

Fastighetsbolaget L E Lundberg har gjort en satsning på att utbilda alla sina skyddsombud. Utbildningen har varvat teoretiska och praktiska moment och varit speciellt inriktad mot risker inom fastighetsbranschen.

Länsförsäkringar Kronoberg - mars 2017 

Som en del i Länsförsäkringars personalskyddsarbete har Ledargruppen genomfört utbildning med personal som har kundmöten. I en kort första insats har teori kring lagstiftning, reaktioner och bemötande i hot och väld varvats med rollspel.

Xellent Bygg i Linköping - mars 2017 

Vi hälsar våra nya kunder Xellent Bygg i Linköping välkomna som HELP24-kunder.

Xellent Bygg är ett ungt och ambitiöst företag inriktat på privatmarknaden med bla badrumsrenoveringar som speciallitet.

 

Chalmers Tekniska Högskola - mars 2017 

Chalmers Tekniska Högskola arbetar för att öka medvetenheten och höja beredskapen avseende krishantering. Under hösten 2016 har vi hjälpt till med utbildningar för krisledningsgruppen. Våren 2017 följer vi upp med övningar för att befästa kunskapen. 

 

 

IFK Norrköping - mars 2017 

Vi hälsar Allsvenska storklubben IFK Norrköping och deras olika bolag välkomna som HELP24-kund och är glada att vi blivit utvalda som samarbetspartner för arbetsmiljö och krisberedskap.

En elitförening idag är också en stor arbetsgivare och vi ser fram mot ett spännande projekt att trygga en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Årets golfklubb - mars 2017 

Våra HELP24-kunder Landeryd sgolfklubb har blivit utsedda till Årets Golfklubb i Sverige av Golfjournalisterna följande motivering:

"Med ett målmedvetet och långsiktigt strategiskt arbete har Landeryd byggt upp sin verksamhet på en stabil grund och har nu kunnat skörda frukterna av detta arbete".

Vi gratulerar till utmärkelsen och ser fram emot ett gott samarbete! 

- Vi hjälper till att skapa en bra arbetsmiljö inom hela klubben. Det är en spännande verksamhet som förutom den "normala" golfklubben bedriver hotell, skola, restaurang och butik, säger Thomas Hensler, regionchef i Öst.

Golfjournalisternas hemsida

 

Alexandersson fastigheter och Gunnar Lövgrens fastigheter - mars 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning i stress- och krishantering samt grundläggande krisledning för Alexandersson fastigheter och Gunnar Lövgrens fastigheter. Två mindre fastighetsbolag som arbetar aktivt med sina arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Konferenshotellet Villa Fridhem - mars 2017 

Konferenshotellet Villa Fridhem förstärker sin krisberedskap.

Ledningsgrupp och utvald personal vid anrika Villa Fridhem i Kolmården har utbildats och övats av Svenska Ledargruppen.

Under ett intensivt pass fick deltagarna inblick i krishanteringens grunder och även genomföra en formell övning.

Trafikverket Underhåll distrikt Syd - mars 2017 

Idag har medarbetare från Svenska Ledargruppen utbildat och övat Trafikverket Underhåll distrikt SYD i krisledning. Syftet med dagen var att visuellt få en bild av och praktiskt tillämpa hur arbetsgången i effektiv krisledning går till i olika faser av krisen (larm, uppstart, akutfas, återställningsfas, avslutningsfas) i form av bl.a. mötesstruktur, informationshantering, samlad lägesbild, samverkan m.m.

Fordonsgas Sverige AB - februari 2017 

Svenska Ledargruppen AB har genomfört utbildning i kemiska arbetsmiljörisker för Fordonsgas Sverige AB. En praktiskt utbildning där vi förutom gått igenom föreskrifter och krav bland annat bekantat oss med företagets egna riskbedömningar, kemikalieföreteckningar, beredskapsplaner, hanterings- och skyddsinstruktioner och säkerhetsdatablad. Detta är ett exempel på våra kundanpassade utbildningar.

Vilken typ av utbildning behöver NI?

Sparrow Aviation AB - februari 2017 

Svenska Ledargruppen har tecknat abonnemang för Säkerhetsjouren och Krisstöd med flygbolaget Sparrow Aviation AB

Säkerhetsjouren bygger på operativt erfarna krisledare med vana att agera i kaotiska situationer. Vid allvarliga krishändelser stödjer och agerar vi utifrån organisationens handlingsplaner. Abonnemanget innebär att i förväg utsedda kontaktpersoner är nåbara dygnet runt. Personerna är de samma över tiden, vilket innebär att kunskapen om din organisation hålls aktuell.

Läs mer om Säkerhetsjouren här

Askersunds kommun/Fritid - februari 2017 

Svenska Ledargruppen hjälper Askersunds kommun/Fritid och rekreation med arbetsmiljöarbetet. Genom HELP24-abonnemang säkerställer man sitt arbetsmiljöarbete och gör rutiner m.m. tillgängligt för alla medarbetare på enheten.

Landeryds Golfklubb - februari 2017 

Landeryds golfklubb med tre olika banor, restauranger mm har tecknat avtal med Svenska Ledargruppen för stöd och utbildning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet genom ett HELP24-abonnemang.

Svenska Ledargruppen - januari 2017 

Svenska Ledargruppen rekryterar och förstärker organisationen. Vi är glada att hälsa Johanna Sunjevaric Alm välkommen!
Johanna och har lång erfarenhet från bland annat projektlednings- och utbildningsområdet och kommer senast från Pagero och en tjänst som Senior Project Manager.

Förskolorna Sandborgen Stockholm - januari 2017 

Svenska Ledargruppen har utbildat all personal vid förskolorna i HLR och brandskydd med särskild inriktning mot barn.

Förutom brandteori och praktiska släckövningar, har utbildningen omfattat barns reaktioner vid brand och deras förutsättningar och behov vid utrymning.

Orklafoods Frödinge mejeri - januari 2017 

Ledargruppen har uamtliga i personalen om 80 personer på Frödinge mejeri, kanske mest känt för sina ostkaka, utbildas i grundläggande brandskydd och HLR.

En utvald grupp har även utbildas i fördjupad första hjälpen och kamratstöd.

WorldCup Ulricehamn - januari 2017 

Vi är stolta och glada över att fått varit med som säkerhetsansvariga (genom Johan Lenjesson) under världscupen i längdskidor i Ulricehamn. Tillsammans med en mängd andra sponsorer, funktionärer och en fantastisk publik fick vi uppleva tävlingar i absolut världsklass. Tack alla som bidrog! Nu ser vi fram emot 2019 och nya fantastiska tävlingar.

HSB Västra Östergötland Boservice - januari 2017 

HSB Boservice  säkerställer sitt arbetsmiljöarbete genom ett abonnemang på HELP 24.

Fastighetsbolaget LE Lundberg - januari 2017 

Samtliga företagets fastighetsskötare utbildas vid fem olika tillfällen i systematiskt arbetsmiljöarbete och beställarrollen inom bygg- och anläggningsarbete.

Under utbildningen berörs även frågor kring stress och kris, kamratstöd och systematiskt brandskyddsarbete.

Freudenberg - januari 2017 

Svenska Ledargruppen genomför scenarioövningar med företagets beredskap mot kemutsläpp.
I ett flertal olika simulerade händelser övas utvald personal att hantera utsläpp och att rädda skadade.

Trafikverket Underhåll - januari 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört krisledningsutbildning för Trafikverket underhåll, Distrikt Väst.  

Utbildningen bygger upp kunskap kring arbetsmetodik (stabsarbete), planering, krishantering samt den egna organisationens roll i det svenska krishanteringssystemet.

Harald Nyborg Jem&Fix - januari 2017 

Nu i början av 2017, under januari och februai, utbildar Svenska Ledargruppen samtliga butiker inom Jem&Fix och Harald Nyborg i HLR och Ergonomi.
För att förstärka deras beredskap i första hjälpen höjer vi kunskapen i HLR.

Vi förbättrar deras arbetsmiljö genom att utbilda deras personal i ergonomi. Till grund för detta ligger AFS 2012:2 – Belastningsergonomi.

Stena Line - januari 2017 

Under januari genomför Svenska Ledargruppen en krisutbildning för Stena Line i Göteborg

Arriva Sverige AB - januari 2017 

Svenska Ledargruppen genomför under januari kamratstödjarutbildning för operativa personalledare på Arriva Sverige AB under tre dagar i Mjölby.

Amapola - januari 2017 

Svenska Ledargruppen har tecknat abonnemang Säkerhetsjouren med flygbolaget  Amapola.

Säkerhetsjouren bygger på operativt erfarna krisledare med vana att agera i kaotiska situationer. Vid allvarliga krishändelser stödjer och agerar vi utifrån organisationens handlingsplaner. Abonnemanget innebär att i förväg utsedda kontaktpersoner är nåbara dygnet runt. Personerna är de samma över tiden, vilket innebär att kunskapen om din organisation hålls aktuell.

Läs mer om Säkerhetsjouren här

Länsstyrelsen- december 2016 

Den 8:de december genomförde Svenska Ledargruppen, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland en samverkansövning mellan Kungsbacka, Lerum, Härryda kommun, Mölndals stad och Räddningstjänsten Storgöteborg. Syftet med övningen var att identifiera utvecklingsområden för att säkerställa förmågan vid samhällsstörningar och att samverka med berörda aktörer över kommungränsen.

Under en heldag samverkade de fem olika krisledningsgrupperna för att bereda gemensamma frågor och fatta beslut som påverkar varandra.

Med närmare 45 personer som samtidigt övande och en övnings- och utvärderingsorganisation på närmare 20 personer ställdes stora krav på samverkan och kommunikation.

Efter en hel dags lärande övning ägnades den 9:e åt utvärdering och sammanfattning av identifierade styrkor och utvecklingsområden.

 

Trafikverket - november 2016 

Svenska Ledargruppen ansvarade för projekt- och övningsledning när Trafikverket i november genomförde sin årliga övning Kriskoord2016.

Året tema var antagonistiska hot och under tre dagar övades flera olika verksamhetsområden i olika omgångar.

Övande var region Öst, Syd, Nord, Mitt, Underhåll distrikt mitt, Investering samt Stora projekt

Efter tre hektiska men roliga dagar kunde vi utvärdera och återkoppla en lyckad övning med många lärdomar och erfarenheter.

 

HTC Sweden AB - december 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper HTC Sweden AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Bostads AB Poseidon Kortedala - december 2016 

Under två dagar har Svenska Ledargruppen stöttat Poseidons distrikt Kortedala med egenkontroller av brandskyddet i deras flerbostadshus. Kontrollerna utfördes i allmänna utrymmen så som trapphus, vindar, källare, miljöhus, serviceutrymmen mm. för drygt 3600 lägenheter. Hela personalstyrkan, oavsett roll i vardagen, deltog förtjänstfullt under dagarna. Bra jobbat!

Luciafrukost ProAccess i Uddevalla - december 2016 

Uddevalla Näringsliv arrangerar Luciafrukost i samarbete med ProAccess och vi på Svenska Ledargruppen är engagerade som föreläsare.

Vår samarbetspartner ProAccess öppnar upp dörrarna till ett av Nordeuropas största och modernaste utbildningscenter för fallskydd och Rope Access. Vi startar med luciafrukost  i  anläggningens konferens- och utbildningslokaler en trappa upp och går sedan ner i deras häftiga lokal för att se ett stämningsfullt luciatåg innan föreläsningarna börjar.

Föreläsning med Svenska Ledargruppen – Hur kan arbetsmiljö- säkerhets- och krisberedskapsarbeten utvecklas till att vara motiverande och engagerande ämnesområden? Är ditt företag beredd på oväntade händelser?

Föreläsning med ProAccess – Arbetsmiljö fallskydd och fallolyckor.

 • 07:30 Luciafrukost och nätverkande
 • 08:00 Luciatåg följt av föreläsning med ProAccess och
  Svenska Ledargruppens VD Jonas Lundberg
 • 09:00 avslut

Även om du inte är medlem i Uddevalla Näringsliv är välkommen att anmäla dig som gäst.
Kontakta Tanja Hjertquist 0720-068492,

 

Nira Dynamics - november 2016 

Nira Dynamics vässar sin krisberedskap

Svenska Ledargruppen har genomfört en utbildnings- och övningsdag med Nira Dynamics krisledningsgrupp.

APTS Förvaltning AB - november 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper APTS Förvaltning AB i Malmö med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Stena Fastigheter - november 2016 

Svenska Ledargruppen Region Syd har genomfört Arbetsmiljöutbildning för personal på Stena Fastigheter i Malmö.

Klövern AB - november 2016 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal för visselblåsarfunktion med Klövern AB. Vår visselblåsarfunktion är ett koncept som kombinerar system och kompetens för anonym mottagning av information om eventuella oegentligheter, samt förmåga att bedöma, utreda och hantera sådana.

Länsförsäkringar Östgöta - november 2016 

Svenska Ledargruppen har lett en tillämpad krisövning för Länsförsäkringar Östgöta som involverat såväl krishanteringsgrupp som företagets ledningsgrupp.

Man har under övningen bland annat fått hantera en brand, hot mot personal och otillåten verksamhet i företagets lokaluthyrning.

Totalt har ett trettiotal personer deltagit i en givande övning som man löste på ett utmärkt sätt.

Trafikverket Stora projekt, Marieholmsförbindelsen - november 2016 

Svenska Ledargruppen har har en andra gång genomfört en heldags krisledningsövning med motspel för Trafikverket Stora projekt, Marieholmsförbindelsen. Krisledningsgruppen fick kämpa med ett svårt scenario samtidigt som ett motspel bestående av experter från både entreprenörer, Regional TIB funktion, Operativ kommunikationschef, tekniska experter med flera matade dem med frågeställningar. Projektchef Per Rydberg summerade resultatet av övningen mycket bra "Övning ger färdighet". Och vi kan inte mer än hålla med, bra jobbat!

Länsförsäkringar Kronoberg - oktober 2016 

Länsförsäkringar Kronberg har övat sin krisgrupp och krisledning i en tillämpad heldagsövning ledd av Svenska Ledargruppen.

 

BRA Bygg AB - oktober 2016 

Billström Riemer Andersson Bygg AB har tecknat Svenska Ledargruppens Krisjouren-avtal. Krisjouren hjälper våra kunder att uppfylla föreskriften AFS 1999:7 om Första hjälpen och krisstöd.

*Anpassade checklistor, handlingsplaner, kontaktlistor och annat material kring krishantering, lättillgängligt via webben.

*Psykosocial hjälp i akuta lägen via telefon, dygnet runt.

*Kristeam, som inom 1-6 timmar kan stödja på plats. (1-24 timmar norr om Gävle)

*Brett utbud av utbildningar och övningar.

 

Läs mer om abonnemang Krisjouren här

Poseidon - oktober 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en endagars företagsanpassad BAS P/U Grundutbildning för Poseidon i Göteborg. Deltagare var förvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningstekniker och projektchefer.

Kursen omfattade:

Grundläggande om krav och regler enligt, Arbetsmiljölagen, Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07), Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).

Genomgång av föreskriften Bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:03), med fördjupning i:

 • Ansvarsfördelning mellan olika roller i byggnad och anläggningsarbeten.
 • Krav på byggarbetsmiljösamordning under planering, projektering och utförande.
 • Krav och arbetsuppgifter BAS-P och -U..
 • Arbetsmiljöplaner för olika typer av uppdrag.
 • Krav på entreprenören.

Läs mer om vår BAS P/U Grund-utbildning här

TIB-organisationen i Kungälv - oktober 2016 

Idag har TIB-organisationen i Kungälv fördjupat sig i arbetet med att skapa och analysera lägesbilder. Utifrån scenariot Skyfall har TIB:arna fått pröva på olika metoder och modeller, t.ex. Händelseutvecklingsanalys, Skade- och konsekvensanalys, Hjälpbehovsanalys och Aktörs- och samverkansanalys. Snart närmar vi oss den stora övningsdagen.

Läs mer om tjänsteman i beredskap här

Åklagarmyndigheten område Mitt - oktober 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört Grundläggande stress- och krisutbildning för chefer inom Åklagarmyndigheten område mitt.

Utbildningen genomfördes i Uppsala och omfattade bl.a. varför och hur stress och kris utvecklas och hanteras. Samt hur stress och kris omfattas i den nya föreskriften och psykosocial arbetsmiljö. Praktiska exempel hanterades och råd hur vi kan hantera händelser som påverkar oss på kort och lång sikt.

Vi ansvarar för säkerheten på Världscupen i Ulricehamn - oktober 2016 

Johan Lenjesson från Svenska Ledargruppen ansvarar för säkerheten på FIS Cross-Country World Cup i Ulricehamn (Världscupen i längdskidåkning).

I uppgiften ingår övergripande planering och stöd till ledning och sektionsansvariga i förebyggande och förberedande säkerhetsåtgärder inför arrangemanget. Det innebär bland annat framtagande av säkerhetsplaner, beredskapsrutiner, publikhanteringsplaner, samordning och utbildning av brandskyddsorganisation, hantering av brandfarlig vara m.m.

Funktionen är placerad i organisationskommittén och kommer även att vara operativt ansvarig för samordning av säkerhetsarbetet under tävlingsdagarna.

Johan Lenjesson från Svenska Ledargruppen
är säkerhetsansvarig för Världskuppen i Längd-
skidåkning i Ulricehamn 21-22 januari 2017.
Läs mer här.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - oktober 2016 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) avseende kartläggning av vägledningar och stöd inom BCM/kontinuitetshantering/kontinuitetsplanering. Uppdraget omfattar bl.a. analys av kvalitet och nivå på vägledningar. I uppdraget samverkar Svenska Ledargruppen med BASALT AB.

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar - oktober 2016 

Svenska ledargruppen leder i dag en krisövning för TP SAMS - Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Genom TP SAMS samverkar transportsektorn och myndigheter för att förbättra möjligheten att förflytta personer och gods, även vid stora samhällsstörningar. Exempel på sådana störningar kan vara långvarigt elavbrott, svåra stormar och översvämningar men även höjd beredskap och krig.

Under dagens övning deltar ca 30 personer från transportsektor och myndigheter. Denna övning är den första i raden av tre stora övningar som kommer att genomföras tillsammans med TP SAMS.

Toyota Material Handling i Mjölby - oktober 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en krisgruppsövning på Toyota Material Handling i Mjölby. Deltagarna har i realtid fått öva på att hantera en krishändelse.

Harald Nyborg och Jem & Fix - september 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning i Arbetsmiljö för butikschefer på Jem & Fix och Harald Nyborg. Mer information om vår grundläggande arbetsmiljöutbildning hittar du här.

TIB-organisationen i Kungälvs kommun - september 2016 

Idag har Svenska Ledargruppen genomfört utbildning i Stabs- och ledningsmetodik för TIB-organisationen i Kungälvs kommun. Detta är en del av en utbildningsinsats där TIB-organisationen, den centrala krisledningen (kommunens ledningsgrupp) och kommunikationsenheten deltar. Nästa steg är fördjupning i "Analys och lägesbild". Kungälv satsar inför en stor krisledningsövning i november.

B kubik Entreprenad AB - september 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper B kubik Entreprenad AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

ELTECNO - september 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper ELTECNO med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Kungälvs kommun - september 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning i Stabs- och ledningsmetodik för TIB-organisationen i Kungälvs kommun. Detta är del av en utbildningsinsats där TIB-organisationen, den centrala krisledningen (kommunens ledningsgrupp) och kommunikationsenheten deltar.

Nästa steg är fördjupning i "Analys och lägesbild". Kungälv satsar inför en stor krisledningsövning i november.

Har ni ingen egen TIB-organisation? Kanske kan vi hjälpa er? Läs mer här.

Åter efter höstens Kickoff - september 2016 

Efter en helg med Kickoff i Askersund är vi nu laddade för hösten 2016. Temat var ”Lära känna” och ”Framtiden” – med många nya medarbetare var det ett självklart val. Årets nykomlingar, Patrik Svedenskiöld (Malmö), Nicke Pettersson (Linköping) samt Daniel Hjerpe, Darko Sunjevaric och Gabriella Andersson (Göteborg) skolades i sann ”Ledargruppsanda”.
Nu är vi totalt 18 medarbetare som hjälper dig med Arbetsmiljö, Säkerhet och Krisberedskap.

Hot och våld för tentamensvakter - september 2016 

Svenska ledargruppen har inom ramen för sitt avtal med Malmö högskola genomfört en anpassad utbildning i Hot&Våld för sina tentamensvakter. Det var ett 40-tal personer som hade en kompetensdag där man fick utbildning i nya rutiner  för hur dessa vakter ska agera i under en tentamen. I samband med detta har man från Malmö högskola gjort en bedömning att det skulle kunna uppstå situationer med inslag av aggression och hot.

Ternstedt Invent ny HELP 24-kund - september 2016 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med Ternstedt Invent  i Östergötland att stödja deras arbetsmiljöarbete och krishantering.

Kontor-X väljer HELP 24 - september 2016 

Kontor-X i Linköping har valt Svenska Ledargruppen som samarbetspart för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Windy Scandinavia - september 2016 

Svenska Ledargruppen har utbildat chefer och arbetsledare i systematiskt arbetsmiljöarbete med särskild inriktning på psykosocial arbetsmiljö.

Trania metall och återvinning - september 2016 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal att stödja företagets arbetsmiljöarbete genom vår HELP 24- tjänst. 

Trafikverket region Stockholm - augusti 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en Regional Kriskoordineringsövning med motspel för Trafikverket Region Stockholm. Efter en inledande händelseeskalering från Tjänsteman i beredskap till regional trafiksamverkan upp till den regionala kriskoordineringsgruppen, fick kriskoordineringsstaben öva. Många moment övades under dagen, allt ifrån stabsgenomgångar, WIS, Rakel och samverkanskonferenser. Dagen avslutades med en gemensam utvärdering. Tre positiva saker som fungerade mycket bra och bör lyftas upp är; Proaktivitet i agerande, snabb kommunikation ut och ett otroligt engagemang.

Svenska Ledargruppen - augusti 2016 

Svenska Ledargruppen rekryterar och förstärker organisationen. Vi är glada att idag hälsa Darko Sunjevaric välkommen som medarbetare!
Darko kommer närmast från Devello systemutveckling i Göteborg och kommer ansvara för våra egna system (HELP24/ och Krisjourens webbpubliceringsverktyg, Qoll ärendehanteringssystem och tillbuds & incidentrapportering m.m.)   

Trafikverket Planering - juli 2016 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med Trafikverket verksamhetsområde Planering som har ansvaret för att delar av Trafikverkets krishanteringsorganisation är utbildad, har rätt förutsättningar samt är tränad och övad.

Under hösten 2016 kommer delar av trafikverkets krishanteringssystem på regional nivå kontrollera om krishanteringssystemet fungerar. Detta sker vid detta tillfälle på regional nivå i Stockholm genomför en heldags krisledningsövning med Svenska Ledargruppen.

Framtiden Byggutveckling - juli 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Framtiden Byggutveckling med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Bevent Rasch - juli 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Bevent Rasch AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Trafikverket - juli 2016 

Svenska Ledargruppen AB har tecknat avtal med Trafikverket avseende tre krisledningsövningar inom Stora projekt (ERTMS, Marieholm och Västlänken).

Övningarna  genomförs under 2016 och bemannas med fyra konsulter från Svenska Ledargruppen.

JEM & FIX och Harald Nyborg - juni 2016 

Svenska ledargruppen har genomfört en företagsanpassad utbildning i Arbetsmiljö för ett antal av JEM & FIXs och Harald Nyborgs butikschefer.

Sonoco Alcore - juni 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning och övning med Sonoco Alcores krisledningsgrupp

WH-bolagen - juni 2016 

Svenska ledargruppen har genomfört en ny utbildning, Brandskydd på byggarbetsplats. Detta har gjorts hos WH-bolagen för deras platschefer.

Det är en utbildning för de personer som ska ha en ledande roll på en byggarbetsplats när det gäller brandskyddet, som tex BAS P/U.

Riskhanteringsakademin - juni 2016 

Under torsdag till lördag vecka 21 bedrev Svenska Ledargruppen en slutövning för studenterna på Riskhanteringsakademin. Övningen samt examensceremoni genomfördes på Känsö i Göteborgs södra skärgård. Övningen blev mycket lyckad och examen genomfördes i strålande solsken som sig bör på denna vackra plats.

Svenska Ledargruppen med Daniel i spetsen önskar samtliga studenter i avgångsklassen Säkerhetssamordnare 2014 stort lycka till, med orden "det är nu det börjar"!

Hoppas på snart återseende och en önskan om en lugn och bra sommar!

                                 

Diskrimineringsombudsmannen - juni 2016 

Svenska Ledargruppen har vunnit upphandling och tecknat avtal med Diskrimineringsombudsmannen (DO) avseende utveckling av myndighetens krisberedskap.

Avtalet omfattar bl.a.:

 • Genomföra riskanalys och riskhantering
 • Identifiera och dokumentera aktuella scenarier
 • Analysera risker och riskhantering avseende såväl förebyggande åtgärder som åtgärder att vidta vid kris eller säkerhetsrelaterad händelse
 • Analysera och kontinuitetsplanera
 • Bidra i upprättande av mål med krishantering och beredskap
 • Ge berörda i organisationen råd och stöd i krishantering och beredskap
 • Fastställa organisation för krishantering och beredskap
 • Fastställa roller inom organisationen för såväl krisledning som samordnande roller och operativ hantering för krishantering och beredskap
 • Fastställa ansvarsområden och arbetsuppgifter för respektive definierad roll
 • Upprätta relevanta planer och annan dokumentation för krishantering och beredskap
 • Upprätta rutiner för förvaltning av krishantering och beredskap
 • Bistå och genomföra information och utbildning och krishantering och beredskap för olika målgrupper inom myndigheten
 • Bidra till att säkerställa uppfyllnad av de lagkrav som åligger DO inom beredskap och riskhantering.

Vi är mycket stolta för tilldelat uppdrag och kommer påbörja arbetet redan före semestern.

Frågor kring avtalet hänvisas till VD Jonas Lundberg 031-760 87 91 eller via mail jonas.lundberg@ledargruppen.se 

 

Malmö Högskola - juni 2016 

Svenska Ledargruppen har övat Malmö Högskolas centrala krisledningsgrupp. Övningen genomfördes som två mindre seminarieövningar med motspel. Krisledningsgruppen har flera skiftlag, vid detta tillfälle övades en gruppering på förmiddagen och en på eftermiddagen. Samanlagt har cirka 30 personer övat. Detta var det tredje steget i krisledningsgruppens utveckling (planering, utbildning och övning). Målbilden 2017 är att genomföra en systemövning där ledningsgrupp, central krisledningsgrupp samt krisgrupper på respektive fakultet övar samtidigt. Vi har en spännande höst framför oss tillsammans med Malmö Högskola!

BB Tools - maj 2016 

Ledargruppen genomför en större krisledningsövning med motspel för BB TOOLS. Övningen genomförs hos deras verksamhet i Ulricehamn. Inför övningen har vi stöttat med framtagande av ledningsplaner, uppbyggnad av krisorganisation samt grundläggande krisledningsutbildningar. 

Lejonfastigheter - maj 2016 

Svenska Ledagruppen har genomfört utbildning avseende beställaransvaret för arbetsmiljön inom bygg och anläggningsarbete.

Läs mer om innehållet i utbildningen här

Dynamore - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en temadag kring föreskriften Social och organisatorisk arbetsmiljö samt trafiksäkerhet och säker bilkörning för all personal på Dynamore.

Xamera - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledning och konsultchefter på Xamera. Utbildningen hade specialinriktning mot uthyrning av personal. 

Malmö Högskola - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfördt ett säkerhetsseminarie för ledningsgruppen på Malmö Högskola. Ämnena var IS-propaganda, Omvärldsanalys, Våldsbejakande terrorism och PDV – Pågående dödligt våld.

Högskolan Borås - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har idag avslutat kursen "Risk och Säkerhet"(3hp) för studenter som läser till processtekniker/-ingenjörer på Högskolan i Borås (campus Varberg). Utbildningen innehåller bland annat områdena; Riskperception, samspelet människa-teknik-organisation, arbetsmiljö, stress- och krishantering, människan som riskfaktor, riskanalysmetodik, juridik. Daniel från Ledargruppen har planerat och genomfört denna kurs. 

Ale Kommun - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har under en heldag genomfört en krisledningsövning med motspel för Ale kommun.

Kommunens krisledningsgrupp mobiliserades och övades med en stor problembild avseende ”kontaminerat dricksvatten”. Ett externt motspel säkerställde att gruppen testades ordentligt på kommunikation och samverkan utanför gruppen.

Svenska Ledargruppen har sedan 2014 regelbundet utbildat och övat gruppen och vi ser en tydlig effekt av kontinuitet och en tydlig arbets-/stabsmetod, vilket säkerställer att en händelse med en hög svårighetsgrad kan hanteras snabbt och strukturerat. Övningen genomfördes och uppgiften löstes på ett mycket bra sätt.

På youtube-länken får vi se några klipp från dagens övning: https://youtu.be/zqBiEczLy7A.

 

 

Älvstranden Utveckling - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört tre kombiövningar för personal på Älvstranden Utveckling AB.

Utbildningen går igenom grundläggande HLR, första hjälpen och allmän brandkunskap där teori är kombinerat med praktiska övningar.

Trafikverket ERTMS - maj 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags krisledningsövning med motspel för ERTMS inom Trafikverkets verksamhetsområde Stora Projekt. ERTMS är projektet som inför ett nytt signalsystem för Sveriges järnväg. Uppdraget omfattar planering, genomförande och utvärdering.

Alebyggen - april 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en grundläggande krisledningsutbildning för Alebyggen.

Utbildningen ger dig kunskap att hantera kriser på ett professionellt sätt. Med en gemensam metod och färdiga handlingsplaner kan din krisledningsgrupp agera tryggt och säkert i alla lägen.

Mantorpsköket - april 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Mantorpsköket med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

KA Project - april 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete grund och fortsättning för företagsledning och projektledare på KA Project i Norrköping.

Processpumpar i Motala - april 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört en grundläggande ATEX-utbildning för Processpumpar i Motala.

- Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas.
Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft i sådan koncentration att den kan antändas. Bedömningen gäller normal hantering och förväntade avvikelser. Även risken för antändning av explosiv atmosfär ska bedömas. Med explosionsfarlig miljö menas förutom områden med risk för explosiv atmosfär även den närmaste omgivningen.

Kraven ställs i föreskrifterna om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SRVFS 2004:7. Vissa av kraven gäller även privat hantering. Till föreskrifterna finns också en handbok, som förutom föreskriftstexten innehåller kommentarer till föreskrifternas paragrafer MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Trafikverket - april 2016 

Svenska Ledargruppen har tilldelas uppdrag för Trafikverket avseende krisledningsövningar inom Stora projekt. Under 2016 kommer tre projekt inom Stora projekt (ERTMS, Marieholm och Västlänken) genomföra krisledningsövningar och behöver stöd i planering, genomförande och utvärdering. Svenska Ledargruppen ansvarar för planering, genomförande och utvärdering.

SJ - april 2016 

Svenska Ledargruppen har tecknat ramavtal med SJ AB avseende krisstöd, katastrofberedskap och utbildning inom bl.a. kamratstödsutbildning.

Efter att verkat som underkonsult avseende krisstöd, via företagshälsovården sedan 2011, tecknades 1 april 2016 ett direktavtal avseende krisstöd dygnet runt, katastrofberedskap vid större händelser samt anpassad kamratstödsutbildning.

Migrationsverket - april 2016 

Svenska Ledargruppen har än en gång tecknat ramavtal avseende utbildning i Hot och våld med Migrationsverket omfattande utbildningar i hela Sverige.

Vi har haft förmånen att bli utvalda vid tre upphandlingar i rad sedan 2006! Avtalet gäller från 1/4-2016 och under två med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Utbildningen omfattar ett internt utbildningsprogram som kallas migrationsprogrammet. Programmet är uppbyggt i tre steg. Steg 1 vänder sig till alla anställda. Steg 2 ser olika ut beroende på i vilken process man arbetar. Steg 3 är en specialisering som kräver minst två års anställning och gått igenom steg 1 och 2.

Arriva Sverige - april 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört kamratstödjarutbildningar för Arriva Sverige ABs tågverksamhet. Grundläggande stress och krisutbildning med fördjupning i omhändertagande och stöd. Utbildningen omfattar även utbildning om Arrivas egen krisstödsorganisation och rutiner. 

Byggentreprenören i Norrköping - april 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Byggentreprenören i Norrköping med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Länsstyrelsen med flera - april 2016 

Svenska Ledargruppen AB har efter MSB och Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut i början av december 2015 att ställa in den planerade nationella samverkansövningen SAMÖ 2016, fått ett förändrat uppdrag i att stödja Länsstyrelsen, länets kommuner och myndigheter i att genomföra mindre samverkansövningar under året. Status just nu är att fyra grupperingar kommer att genomföra samverkansövningar under 2016. Svenska Ledargruppen stödjer med övningsplanering, övningsledningsresurser, motspel samt utvärdering.

Högskolan i Borås - april 2016 

Svenska Ledargruppen har påbörjat kursen Risk och Säkerhet för Högskolan i Borås. Kursen genomförs med oss som kursansvariga lärare med ansvar för undervisning och examination.
Kursen genomförs  på Campus Varberg och omfattar 3 högskolepoäng.

Gunnebo Gateway - april 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Gunnebo Gateway med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Kungsbacka kommun - mars 2016 

Ledargruppen har  genomfört utbildningen att hantera och förebygga hot- och våldsituationer på arbetsplatsen för personal från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IF) i Kungsbacka kommun

Viviv - mars 2016 

Svenska Ledargruppen har utbildat personal från Viviv's grupperingar av bolag. Viviv's har olika ägarintressen i flera företag och erbjuder tjänster i att starta, utveckla och driva företag främst med inriktning på social- och miljöengagemang. Två intensiva dagar med tre genomförda utbildningar i grundläggande HLR, förstahjälpen och allmän brandkunskap kombinerat med både teori och praktiska övningar.

 

Riskhanteringsakademien i Mölnlycke - mars 2016 

Svenska Ledargruppen har nu avslutat kursen Miljösäkerhet för studenterna i klass SÄK14 i på Riskhanteringsakademien i Mölnlycke. Nu fortsätter de med kursen Krishantering, även här är Svenska Ledargruppen kursledare. 

KA Project - mars 2016 

Svenska Ledargruppen genomför repetitionsutbildning i HLR och fördjupad första hjälpen utbildning med byggbolaget KA Project i Norrköping.
Syftet är att ge alla medarbetare en god kompetens att ta hand om olycksfall eller sjukdomstillstånd under de första viktiga minuterna till ambulanssjukvård anländer.

Varbergs kommun - februari 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Stadsbyggnadskontoret på Varbergs kommun i översyn av det systematiska brandskyddsarbetet, SBA.

 

Lidingö Stad - februari 2016 

Svenska Ledargruppen har utbildat Lidingö stad om beställarkrav avseende byggarbetsmiljösamordning, BAS P/U.

Under en halv dag fördjupade vi oss i:
Grundläggande om krav och regler enligt Arbetsmiljölagen, föreskrifterna Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) samt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).

Genomgång av föreskriften Bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), med fördjupning i Beställarens ansvar och uppgifter:

 • Ansvar och uppgifter för BAS-P och -U.
 • Entreprenörens ansvar.
 • Uppdragstagare.
 • Krav på byggarbetsmiljösamordning under planering, projektering och utförande.
 • Krav på BAS-P och -U.
 • Arbetsmiljöplaner för olika typer av uppdrag.
 • Krav på entreprenören. 

SJs kamratstödjarorganisation - februari 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört Kamratstödsutbildning i Hagalund/Solna för SJ´s kamratstöjdarorganisation.

Dalsjöfors Brottarklubb - februari 2016 

Svenska Ledargruppen har utbildat både föräldrar och ledare hos Dalsjöfors Brottarklubb i grundläggande Hjärt- och lungräddning, luftvägstopp och användning av hjärtstartare. Dalsjöfors Brottarklubb är en certifierad Trygg och Säker förening, de utbildar sina ledare regelbundet i bl.a. HLR.

 

Ivan Larsson Skog & Trädgård - februari 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Ivan Larsson Skog & Trädgård AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Gunnar Lövgren Fastigheter - februari 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Gunnar Lövgren Fastigheter AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Alexandersson Fastigheter i Göteborg - februari 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Joyshop - februari 2016 

Svenska Ledargruppen har utbildat JOYSHOPs butikschefer i grundläggande Arbetsmiljö, brandskydd och arbetsmetodik kring hot och våld i butiksmiljö.

Svenska Ledargruppen Syd - februari 2016 

Vi välkomnar Patrik Svedenskiöld som från den 1 februari börjar som  ny regionansvarig i Syd. Patrik kommer närmast från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och har en gedigen utbildningserfarenhet inom många av våra områden. 

 

GöteborgsLokaler - januari 2016 

Svenska Ledargruppen har genomfört vår populära Kombiutbildning (Allmän brandkunskap samt HLR-AED) för personal på GöteborgsLokaler. Efter en teoretisk genomgång fick deltagarna öva på HLR och pröva att släcka eld med hjälp av olika utrustningar såsom släckare och brandfilt.  Nu finns kompetens och kunskap för att rädda liv!

Webropol Sverige - januari 2016 

Svenska Ledargruppen hjälper Webropol Sverge AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Kommunala fastighetsbolag Göteborg - december 2015 

Svenska Ledargruppen har givit stöd till de kommunala fastighetsbolagen i Göteborg i genomförandet av Risk- och sårbarhetsanalyser enligt lag 2006:544 med utgångspunkt i FOI:s FORSA-modell.

Trafikverket Kriskoord - december 2015 

Svenska Ledargruppen har stöttat Trafikverket i genomförande av Kriskoord2015 på Dala-Storsund i Borlänge mellan 1-3 december.

Syftet med Kriskoord2015 var

 • Att som en del i implementeringen av Trafikverkets nya krishanteringssystem genomföra en lärande övning för att utvärdera ny metod och organisation.
 • Att öka kunskapen om samverkande aktörers ansvar, förmågor och begränsningar.

Kriskoord2015 har genomförts som en intern simuleringsövning och en seminarieövning med externa aktörer.

Simuleringsövning

För att pröva Trafikverkets nya kriskoordinering på central och regional nivå genomförs verklighetstrogna simuleringsövningar med motspel samt deltagande av viss samverkanspersonal från medaktörer. Simuleringsövningen genomförs den 1-2 december 2015.

Seminarieövningar

För att skapa en bred möjlighet till medverkan så varvas information, diskussioner och scenarier i en styrd seminarieövning. Medlemmar i Samverkansområdet Transporter (SoTP), ”kommersiella transportbranschen”, medagerande myndigheter och organisationer har bjudits in. Detta med syfte att förbättra förmågan till samverkan och lära känna varandra, samt informera och utbilda respektive aktör i möjligheter och begränsningar. Ett antal representanter från Trafikverket medverkar även i seminariedelen.

Seminarieövningen genomförs den 2-3 december 2015.

Svenska Ledargruppens stöd har bestått av projektledning inför aktiviteternas genomförande samt som övnings- och spelledare under övningarna.

Kriskoord2015 infoblad

Sonoco-Alcore - december 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Sonoco-Alcore AB med att säkerställa organisationens krisberedskap genom vårt Krisjourenabonnemang.

Xamera - december 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Xamera AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

GöteborgsLokaler - november 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört vår populära Kombiutbildning (Allmän brandkunskap samt HLR-AED) för personal på GöteborgsLokaler. Efter en teoretisk genomgång fick deltagarna öva på HLR och pröva att släcka eld med hjälp av olika utrustningar såsom släckare och brandfilt.  Nu finns kompetens och kunskap för att rädda liv!

Bostads AB Poseidon Distrikt Hjällbo och Väster - november 2015 

Svenska Ledargruppen har hjälpt Bostads AB Poseidon distrikt Väster och Hjällbo att under tre dagar genomföra egenkontroller av brandskyddet i alla distriktens fastigheter. Kontrollerna har genomförts med hjälp av utbildning av personal, framtagna checklistor och kontrollrutiner, planering av logistik, kontinuerlig dokumentation samt expertstöd med brandingenjörer. Medarbetare från Poseidon och Ledargruppen kontrollerade trapphus, vindar, källare, gemensamhetsutrymmen och egna lokaler. Totalt har fastigheter med omkring 7 000 bostäder kontrollerats under dessa 3 dagar.

Göta Kanal - november 2015 

Svenska Ledargruppen har utbildar och övar Göta Kanals krisledningsgrupp. Som en del i vårt löpande arbete med Göta Kanal genomför vi en fördjupad krisledningsutbildning. Denna kommer att följas upp av en tillämpad övning.

Trafikverket Marieholmsförbindelsen - november 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört en krisledningsövning med motspel för Trafikverkets stora projekt Marieholmsförbindelsen. Deltagare från Trafikverkets projektledning, Skanska/MTH (bygge av tågbro), Züblin/Boskalis (bygge av tunnel under Göta älv), Räddningstjänsten, NCC och PEAB (byggen av trafikplatser). Nu återstår bara utvärderandet och lärandet. 

Nokas - november 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört en tredagarsutbildning med fastighetsjourväktare från Nokas. Utbildningen omfattade anläggningsskötare brandlarm och sprinkler samt heta arbeten.

Länsförsäkringar Östgöta - november 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags krisledningsövning i realtid med Länsförsäkringar Östgöta. 

Braathens - november 2015 

Svenska Ledargruppen har medverkat på en temadag för Braathens regional Aviation Special Assistande team på Bromma. Temat var krishantering och vad vi kan förvänta oss vid en svår situation.

SJ - november 2015 

Svenska Ledargruppen har under oktober utbildat SJ´s kamratstödjare i grundläggande stress- och krishantering. 

Fastighets AB L E Lundberg - oktober 2015 

Svenska Ledargruppen genomför grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för all personal på Fastighets AB L E Lundberg.

AB Tage Lindblom - oktober 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper AB Tage Lindblom med att säkerställa organisationens krisberedskap genom vårt Krisjourenabonnemang.

Malmö Högskola - oktober 2015 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med Malmö Högskola avseende säkerhetskonsulttjänster.

En eftermiddag för ökad trygghet och minskad brottslighet tillsammans med Tryggare Sverige - oktober 2015 

Nya lösningar för att minska brottslighet

Under de senaste åren har tryggheten ökat i många kommuner och mängdbrott som till exempel våld i offentlig miljö och bilinbrott har minskat. Samtidigt ökar vissa andra brottstyper, exempelvis bostadsinbrott samt hat, hot och kränkningar på nätet. 

- Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige vill vi lyfta fram den positiva utvecklingen och samtidigt peka på vad som ytterligare kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Jonas Lundberg, VD Svenska Ledargruppen. 

Vid seminariet regogör forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren för utvecklingen när det gäller brott och otrygghet i Sverige samt hur detta kan motverkas. Därefter informerar säkerhetsföretaget SmartWater om hur en ny tjänst vid namn Märk-DNA kan förebygga och hantera bostadsinbrott. Vidare beskrivs en ny tjänst kallad Digitalskydd för att förebygga och hantera näthat utvecklad av mySafety Försäkringar AB. Slutligen informerar Grannkompaniet om Coyards, ett nytt verktyg som underlättar grannsamverkan. Vi avslutar med en beskrivning av hur olika insatser och åtgärder kan öka tryggheten i boende. 

- Det finns många dysterkvistar som bara pratar om problemen. Men tillsammans med näringslivet och civilsamhället försöker vi göra någonting åt situationen. Det här är inte de enda lösningarna, men det är i vart fall ett nytt sätt att komma till rätta med denna typ av brott och samtidigt säkerställa att de drabbade erbjuds hjälp och stöd, menar generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige. 

Välkommen till vårt kostnadsfria seminarium onsdagen den 28 oktober 13:00-16:30. Vi håller till i Svenska Ledargruppens lokaler i Focushuset, Göteborg. Begränsat antal platser. Vi vill ha din anmälan till info@ledargruppen.se senast den 14/10.

Inbjudan som PDF

Tibco software - september 2015 

Svenska Ledargruppen har utbildat Tibco i Göteborg i krishantering och krisledning.

Polfärskt - september 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Polfärskt med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping - augusti 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Wilzéns Byggtjänst - augusti 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper  Wilzéns Byggtjänst AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Länsstyrelsen Västra götaland - augusti 2015 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med Länsstyrelsen Västra Götaland avseende processtöd Samö2016. Processtödet ska ges till deltagande aktörer i Samö2016 avseende metodstöd i scenarioarbetet samt momentbeskrivning och inspelsarbete. Stödet avser aktörerna inom Göteborg- och Sjuhäradsregionen och beräknas omfatta 30-40 organisationer.

SAMÖ står för Samverkansövning och har syftet att öva alla nivåer i samhället vid ett och samma tillfälle för att utveckla förmågan att samverka över sektorsgränser och geografiska gränser. Övningskonceptet har utvecklats av MSB och genomförs 2016 tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Ekobrottsmyndigheten - juli 2015 

Svenska Ledargruppen har tecknat ramavtal om krisstöd för Ekobrottsmyndigheten. Krisstödet levereras på telefon eller på plats dygnet runt och omfattar även medarbetare utomlands. Avtalet har tecknats med Svenska Ledargruppen som ensam leverantör och startar 1 juni 2015 och löper på minst två år. Avtalet omfattar även utbildning, utveckling av krisorganisation och handledning mm. 
För frågor kring avtalet hänvisas till VD Jonas Lundberg 031-760 87 91. 

Allerby Måleri - juli 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper  Allerby Måleri AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Tibco Software Göteborg - juni 2015 

Svenska Ledargruppen avslutade förra veckan med en utbildning i allmän brandkunskap, teori och praktiska övningar för Tibco Software i Göteborg.  

Poseidon - juni 2015 

Ledargruppen har hjälpt Bostads AB Poseidon distrikt Väster att under en heldag genomföra egenkontroller av brandskyddet i alla distriktets fastigheter. Med hjälp av utbildning av personal, framtagna checklistor och kontrollrutiner, planering av logistik och kontinuerlig dokumentation, expertstöd med brandingenjörer,  har  kontrollerna genomförts under bara en arbetsdag. Ett 15-tal medarbetare från Poseidon samt 5 från Ledargruppen kontrollerade trapphus, vindar, källare, gemensamhetsutrymmen och egna lokaler. Totalt ca 45 fastigheter med omkring 4 400 bostäder i tio områden. Läs mer i kommande artiklar om specialuppdraget.

Högskolan Borås - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har har genomfört högskolekursen Risk och säkerhet för Högskolan i Borås på campus Varberg.

Västlänken - juni 2015 

Svenska Ledargruppen har utbildat och övat Trafikverkets avdelning för stora projekt (Västlänken) i krisledning.

Kungälvs kommun - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har under två halvdagar genomfört utbildning i hot och våld för Kungälvs kommun. Utbildningen genomfördes för personal i kommunens kundcenter.

Kundcentret är nyöppnat och leds av Malin Pizarro Bengtsson: "-Vi flyttade in i vårt nya stadshus i december. Kungälvs nya stadshus ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats för kommunens alla medborgare. Samtidigt ska vi skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Det är viktigt att ge våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling inom säkerhetsområdet och vi har här haft ett positivt samarbete med Ledargruppen. Vi är väldigt nöjda och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete."

Kundcentret är kommunens kontakt ut mot medborgare med gemensam reception och växelfunktion. Enheten ansvarar också för intern service (information, felanmälningar, husvärdar, servicevägledare och en mindre IT-funktion) gentemot egna medarbetare och politiker.

Ale kommuns - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har utbildat Ale kommuns Tjänstemän i Beredskap (TiB) i krishantering och krisledning.

Migrationsverket - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört repetitionsutbildning hot och våld med inriktning på hantering av olika scenarion för Migrationsverket i Karlskrona och Kristianstad

Göfast - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört en krisledningsutbildning för Göfast i Göteborg

FordonsGas - maj 2015 

Ledargruppen har genomfört en krisledningsutbildning för FordonsGas i Sverige i Göteborg

Bostads AB Poseidon - maj 2015 

Ledargruppen har utbildat Poseidon Väst i årsservice av släckutrustning.

Stiftelsen Tryggare Sverige - maj 2015 

Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Ledargruppen har ingått ett samarbete kring en strategisk samverkan som erbjuder bland annat stöd kring trygghetsvandringar och likartade områdes- och objektsöversyner i Sverige.

Vi ser båda en tydlig synergi där våra olika kompetenser och erfarenheter tillsammans kan gynna trygghetsskapande åtgärder. Detta genom stiftelsens arbete med att främja vetenskaplig forskning, praktisk verksamhet och utbildning med fokus på trygghetsfrågor, i kombination med Ledargruppens långa erfarenhet av operativt arbetsmiljö-, säkerhets- och krisberedskapsarbete hos myndigheter, kommuner samt kommunala och privata bolag. 

Eventuella frågor besvaras av

Stiftelsen Tryggare Sverige, Magnus Lindgren Generalsekreterare, 08-29 20 00 magnus.lindgren@tryggaresverige.org www.tryggaresverige.org

Svenska Ledargruppen, Jonas Lundberg VD, 031-760 87 91 jonas.lundberg@ledargruppen.se www.ledargruppen.se 

Hjällbokalaset - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har i helgen för femte året i rad medverkat på Hjällbokalaset med en brandutbildningsstation. Där fick deltagarna prova på släckning med brandfilt och släckare, samt se effekten av rök i trånga utrymmen.

Tuve Bygg - maj 2015 

Ledargruppen har utbildat ca 60 chefer och arbetsledare på Tuve Bygg i Stress- och krishantering

Tamira Malmö - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört en hot- och våldutbildning för Tamira i Malmö

UniCarrier - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört krisledningsutbildning för Unicarrier.

Ale Kommun - maj 2015 

Svenska Ledargruppen har genomfört krisledningsutbildning för Ale Kommuns krisledningsgrupp.

Åklagarmyndigheten - april 2015 

Svenska Ledargruppen har tecknat ramavtal om krisstöd för Åklagarmyndigheten i Sverige. Krisstödet levereras på telefon eller på plats dygnet runt och omfattar även medarbetare utomlands. Avtalet har tecknats med Svenska Ledargruppen som ensam leverantör och startar 1 juni 2015 och löper på minst två år. Avtalet omfattar även utbildning, utveckling av krisorganisation och handledning mm. 
För frågor kring avtalet hänvisas till VD Jonas Lundberg 031-760 87 91. 

Kungsbacka kommun - mars 2015 

Svenska Ledargruppen har under mars startat upp arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser i Kungsbacka kommun

Räddningstjänsten Tjörn - mars 2015 

Svenska Ledargruppen har i mars utbildat Räddningstjänsten på Tjörn i att hantera hot- och våldsituationer.

BASTEC - mars 2015 

Svenska Ledargruppen har i mars utbildat BASTEC AB i Malmö i grundläggande byggarbetsmiljösamordning BAS P/U

Windy Scandinavia - mars 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Windy Scandinavia AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

StenaLine Scandinavia - mars 2015 

Svenska Ledargruppen levererar nu krisstöd dygnet runt via vårt Krisjourenabonnemang till Stena Line Scandinavia AB

Stångå Rörservice - mars 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Stångå Rörservice AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Joel Hellbergs Bygg AB - mars 2015 

Svenska Ledargruppen hjälper Joel Hellbergs Bygg AB med arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete genom vårt HELP24abonnemang.

Trafikverket krisberedskap - februari 2015 

Svenska Ledargruppen har under ramavtal med Trafikverket fått i uppdrag att under 2015 stödja myndigheten med arbeta med krisberedskapen kopplat mot MSB.
Detta omfattar övningar inom krisberedskaps- och olyckshanteringsområdena på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Övningarna bedrivs ibland internt och vid andra tillfällen tillsammans med en eller flera andra aktörer. Syftet kan vara ett eller flera av följande:
• Stärka den egna förmågan.
• Öka förmågan till samordning med andra aktörer.
• Delta för att en annan organisation skall få en fullvärdig bild av Trafikverkets beslut och åtgärder i en simuleringsövning.
• Öva och utbilda frivilliga förstärkningsresurser.