Stenungsunds kommun 

Ledargruppen har genomfört en halvdagsutbildning med Stenungsunds krisledningsnämnd omfattande svenska krisberedskapssystemet, kommunens ansvar vid kris och krig.

Nämnden utbildades även i deras specifika bestämmelser enligt lagen om extraordinära händelser (LEH). Avslutningsvis genomfördes en beslutsseminarieövning där krisledningsnämnden fick diskutera huruvida den skulle aktiveras och genomföra åtgärder utifrån olika typer av scenarion.