Länsstyrelsen i Västra Götalands län -augusti 2017 

Svenska Ledargruppen har genom upphandling fått uppdraget att stödja Länsstyrelsen i Västra Götalands län i att ta fram ett övergripande och aktörsgemensamt ramverk för samverkan vid samhällsstörningar. Idén med arbetet är att omsätta MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning till praktiskt tillämpbart arbete.

Ramverket ska ligga till grund för att träffa överenskommelser mellan Länsstyrelsen och länets aktörer som fastställer utgångspunkter, värderingar och principer, planer och rutiner, former för samverkan och former för utbildning och övning.

Som en del i det aktörsgemensamma ramverket har vi ett specifikt uppdrag att utveckla förhållningssätt och arbetssätt för att åstadkomma aktörsgemensam inriktning och samordning. I förarbetet till detta kommer flera händelsebeskrivningar(typfall) att arbetas fram och analyseras tillsammans med analyser av tidigare inträffade händelser.